Απαγόρευση δημιουργίας δουλειών

65Θ. Ο κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας επί της οποίας αποκτήθηκε εμπράγματο δικαίωμα με την εγγραφή μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β δεν δικαιούται να χορηγήσει δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, οποιοδήποτε δικαίωμα το οποίο δημιουργεί δουλεία επί της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας και το οποίο δύναται να ασκηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο από την ημερομηνία, της σύμβασης της μίσθωσης μέχρι τη λήξη της μίσθωσης ή, ανάλογα με την περίπτωση, της περιόδου ή των περιόδων διά των οποίων η μίσθωση δύναται, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης, να ανανεωθεί ή παραταθεί, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του μισθωτή:

Νοείται ότι στην περίπτωση που γράφτηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 65Δ, υπομίσθωση του εμπράγματου δικαιώματος του μισθωτή και το αναφερόμενο πιο πάνω δικαίωμα το οποίο σκοπεύεται να χορηγηθεί θα είναι δυνατό να ασκηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της περιόδου της υπομίσθωσης, επιπρόσθετα προς την έγγραφη συγκατάθεση του μισθωτή απαιτείται επίσης η λήψη της έγγραφης συγκατάθεσης του υπομισθωτή.