Εφαρμογή διατάξεων Κεφαλαίου 218

65Η. Παρά τον ορισμό των λέξεων "ακίνητη ιδιοκτησία" στο άρθρο 2 του περί Νομικών Προσώπων (Εγγραφή Ακίνητης Ιδιοκτησίας) Νόμου, οι διατάξεις αυτού οι οποίες αφορούν τη διαδικασία εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα νομικού προσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο που αναφέρθηκε, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση εγγραφής η οποία δημιουργεί εμπράγματο δικαίωμα βάσει του Μέρους αυτού.