Νομικές συνέπειες μεταβίβασης κτλ., ή υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος

65Ε. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, αναγκαστικής εκποίησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, εγγραφής μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος σύμφωνα το άρθρο 65Δ, το εμπράγματο αυτό δικαίωμα περιέρχεται στο δικαιοδόχο για την περίοδο της αρχικής μίσθωσης της οικείας ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν εξέπνευσε ακόμη και δύναται να εγγραφεί ανεξάρτητα από τη διάρκεια της περιόδου αυτής, και στην περίπτωση εγγραφής υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ που προαναφέρθηκε, αυτό περιέρχεται στον υπομισθωτή για την περίοδο της υπομίσθωσης, και σε κάθε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις των άρθρων 65Γ, 65Η, 65Θ, 65Ι, 65ΙΒ και 65ΙΓ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με το δικαιοδόχο ή υπομισθωτή, αντίστοιχα, και το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτάται από αυτόν όπως εφαρμόζονται αναφορικά με τον αρχικό μισθωτή και το εμπράγματο δικαίωμα που αρχικά αποκτήθηκε από αυτόν.