Τροποποιήσεις εγγεγραμμένων μισθώσεων και υπομισθώσεων

65ΣΤ.-(1) Όταν σύμβαση μίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β (η οποία στο εξής στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται ως "αρχική σύμβαση") τροποποιείται με μεταγενέστερη σύμβαση μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή (η οποία στο εξής στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται ως "τροποποιητική σύμβαση"), η τροποποιητική αυτή σύμβαση δύναται να προσαχθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και για το σκοπό αυτό, και κατόπι καταβολής των καθορισμένων τελών και δικαιωμάτων, το αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο διενεργεί καταχώρηση αυτής έναντι της εγγραφής της αρχικής μίσθωσης στο Μητρώο Εγγραφής Μισθώσεως και επί του οικείου πιστοποιητικού της εγγραφής αυτής και κάθε αναγκαία τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται στην εγγραφή που αναφέρθηκε και στο πιστοποιητικό που αναφέρθηκε:

Νοείται ότι αν το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε με την εγγραφή της αρχικής σύμβασης έχει υπομισθωθεί δυνάμει υπομίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ, ή αν αυτό, ή το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε με υπομίσθωση που έτυχε εγγραφής με τον τρόπο αυτό, υπόκειται σε εμπράγματο βάρος (ο όρος αυτός έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από το εδάφιο (5) του άρθρου 65Ζ), καμιά καταχώρηση ή τροποποίηση δεν διενεργείται δυνάμει του άρθρου αυτού χωρίς την προσαγωγή της έγγραφης συγκατάθεσης του υπομισθωτή ή ανάλογα με την περίπτωση, του προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο βάρος και αν αυτό είναι υποθήκη, του τυχόν εγγυητή.

(2) Καμιά τροποποιητική σύμβαση δεν αλλοιώνει ή επηρεάζει διαφορετικά το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε με την εγγραφή της αρχικής σύμβασης, εκτός αν η τροποποιητική αυτή σύμβαση προσαχθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και διενεργηθούν οι καταχωρήσεις που προβλέπονται από το εδάφιο (1) και τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στην περίπτωση σύμβασης μεταξύ μισθωτή και υπομισθωτή η οποία τροποποιεί σύμβαση υπομίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ.

(4) Καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε σύμβαση με την οποία τροποποιούνται βασικοί όροι της μίσθωσης όπως αυτοί που αναφέρονται στην περίοδο της μίσθωσης ή υπομίσθωσης, στο μίσθωμα ή το μίσθιο, η οποία για όλους τους σκοπούς του Νόμου αυτού θα θεωρείται ως νέα σύμβαση μίσθωσης.