Εγγραφή μεταβίβασης ή υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος

65Δ.-(1) Όταν εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε βάσει σύμβασης μίσθωσης που εγγράφηκε σύμφωνα με το άρθρο 65Β ήθελε, τηρουμένων των όρων της σύμβασης που αναφέρθηκε, μεταβιβαστεί ή υπομισθωθεί για περίοδο που υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη, η μεταβίβαση αυτή ή υπομίσθωση δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα εκτός αν αυτή εγγραφεί σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(2) Εγγραφή της μεταβίβασης ή υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν διενεργείται-

(α) αν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης η μεταβίβαση αυτή ή υπομίσθωση απαγορεύεται·

(β) αν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης η μεταβίβαση αυτή ή υπομίσθωση επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή, και αυτός είτε αρνείται να δώσει τη συγκατάθεση αυτή είτε είναι άγνωστης διαμονής:

Νοείται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση ο μισθωτής δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο, και αυτό, αφού εκτελεστεί οποιαδήποτε διαταγή την οποία αυτό ήθελε θεωρήσει πρέπον να εκδώσει για την επίδοση ή δημοσίευση ειδοποίησης προς τον εκμισθωτή, δύναται να διατάξει όπως η μεταβίβαση ή υπομίσθωση εγγραφεί χωρίς την προσαγωγή της συγκατάθεσης που προαναφέρθηκε·

(γ) αν συντρέχουν, τηρουμένων των αναλογιών, οι συνθήκες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (γ) έως (θ) του εδαφίου (4) του άρθρου 65Β·

(δ) αν δεν καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη και δικαιώματα για την παροχή της γνωστοποίησης που προβλέπεται από το εδάφιο (4).

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εγγραφή της μεταβίβασης ή υπομίσθωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθώς και η εγγραφή κάθε μεταβίβασης συνεπεία κληρονομικής διαδοχής ή, ανάλογα με την περίπτωση, αναγκαστικής εκποίησης εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε δυνάμει του Μέρους αυτού διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β οι οποίες, τηρουμένων των αναλογιών, εφαρμόζονται και επί της εγγραφής οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης ή υπομίσθωσης όπως εφαρμόζονται επί της εγγραφής της αρχικής μίσθωσης.

(4) Με τη διενέργεια εγγραφής όπως περιγράφεται στο εδάφιο (3), ο Διευθυντής γνωστοποιεί το γεγονός στον κύριο της οικείας ακίνητης ιδιοκτησίας.