Εγγραφή ορισμένων μισθώσεων

65Β.-(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία εκμισθώνεται για περίοδο που υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη, κανένα εμπράγματο δικαίωμα δεν αποκτάται με τη μίσθωση εκτός αν, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, αυτή εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:

Νοείται ότι συμβάσεις μίσθωσης κρατικής ιδιοκτησίας μεταξύ της Κυβέρνησης ως ιδιοκτήτη και εκμισθωτή και συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης του δύναται να εγγράφονται, έστω και αν η περίοδος εκμίσθωσης όπως καθορίζεται δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη, αλλά καθορίζεται ότι θα διαρκεί καθόλη την περίοδο της έκρυθμης κατάστασης συνεπεία της τουρκικής εισβολής, και μέχρι την επιστροφή του μισθωτή στον τόπο απ' όπου εκτοπίστηκε ή στον τόπο της καταγωγής του, αν ο μισθωτής γεννήθηκε μετά την τουρκική εισβολή.

(2) Για εγγραφή μίσθωσης δυνάμει του άρθρου αυτού προσάγονται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο-

(α) Αντίγραφο της σύμβασης αυτής το οποίο φέρει τις υπογραφές του εκμισθωτή και του μισθωτή και τη νενομισμένη πιστοποίηση της αυθεντικότητας αυτών ·

(β) το πιστοποιητικό εγγραφής της εκμισθούμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης εκτοπισθέντων προσώπων, όπως οι συμβάσεις μίσθωσης που αναφέρονται στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ή πιστοποιητικό έρευνας στο Κτηματικό Μητρώο που αποδεικνύει την εγγραφή αυτή:

Νοείται ότι κανένα τέτοιο πιστοποιητικό δεν απαιτείται να προσαχθεί σε περίπτωση εκμίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας ·

(γ) αν εκμισθώνεται τμήμα μόνο ακίνητης ιδιοκτησίας, χωρομετρικό σχέδιο το οποίο εκδίδεται από το Διευθυντή με την καταβολή του νενομισμένου δικαιώματος και το οποίο δείχνει την ιδιοκτησία που εκμισθώνεται· και

(δ) κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο το οποίο ήθελε εύλογα απαιτηθεί από το Διευθυντή.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Διευθυντής φροντίζει όπως, με την προσαγωγή των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και αφού ειδοποιηθεί γι' αυτό ο άλλος από τους συμβαλλόμενους, διενεργηθεί εγγραφή των καθορισμένων στοιχείων σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό (το οποίο στο εξής στο Μέρος αυτό θα αναφέρεται ως "Μητρώο Εγγραφής Μισθώσεων") και εκδοθεί πιστοποιητικό της εγγραφής της μίσθωσης στον καθορισμένο τύπο και, εκτός της περίπτωσης μίσθωσης μη εγγεγραμμένης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και μη εγγεγραμμένης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώνεται από τον Κηδεμόνα για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης εκτοπισθέντων προσώπων, όπως αναφορά στην εγγραφή που έγινε με τον τρόπο αυτό σημειωθεί έναντι της οικείας εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας στο Κτηματικό Μητρώο και, όταν, τούτο είναι δυνατό, επί του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας.

(4) Καμιά μίσθωση δεν εγγράφεται βάσει του εδαφίου (3)-

(α) αν η σύμβαση της μίσθωσης δεν είναι έγκυρη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77(1) του περί Συμβάσεων Νόμου·

(β) αν η σύμβαση της μίσθωσης δεν προβλέπει ρητά για εγγραφή της μίσθωσης βάσει του άρθρου αυτού·

(γ) εκτός στην περίπτωση εκμίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας, ή τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώνεται όπως αναφέρεται στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, αν η ακίνητη ιδιοκτησία που εκμισθώνεται δεν είναι εγγεγραμμένη στο Κτηματολογικό Μητρώο στο όνομα του εκμισθωτή κατά την ημερομηνία της προσαγωγής των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ·

(δ) αν εκμισθώνεται τμήμα μόνο ακίνητης ιδιοκτησίας και η εκμίσθωση αυτή συνεπάγεται τεμαχισμό της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας κατά τρόπο που δεν συνάδει, τηρουμένων των αναλογιών, με τις διατάξεις του άρθρου 27 ή/και με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση·

(ε) αν η ακίνητη ιδιοκτησία που εκμισθώνεται συνίσταται σε κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανική μερίδα και οι εγγεγραμμένοι κύριοι των άλλων μερίδων στην ίδια ιδιοκτησία δεν μετέχουν ως εκμισθωτές της ίδιας σύμβασης μισθώσεως, εκτός αν κάθε τέτοια μερίδα υπολειπόμενη του ακέραιου ανήκει κατά κυριότητα στο μισθωτή και είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του·

(στ) αν ο εκμισθωτής τελεί υπό απαγόρευση:

Νοείται ότι καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή δεν επηρεάζει τις εξουσίες οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτημένου, βάσει ή δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, όπως εκμισθώνει ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραμμένη στο όνομα προσώπου που τελεί υπό απαγόρευση·

(ζ) αν η ακίνητη ιδιοκτησία που εκμισθώνεται υπόκειται σε εμπράγματο βάρος, εκτός αν προσαχθεί η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο αυτό βάρος, και αν αυτό είναι υποθήκη και του τυχόν εγγυητή:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, η συγκατάθεση θα δίνεται από τον Κηδεμόνα.

(η) αν στη σύμβαση μισθώσεως δεν προβλέπονται ορισμένες ημερομηνίες έναρξης (άμεσης ή εντός είκοσι ετών από την ημερομηνία της υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή υπό την αίρεση της επέλευσης ορισμένου γεγονότος) και λήξης της περιόδου μίσθωσης, έστω και αν η λήξη αυτή τελεί υπό την αίρεση της επέλευσης ορισμένου γεγονότος, νοουμένου ότι δύναται να διαλαμβάνεται σε αυτή πρόβλεψη για ανανέωση της μίσθωσης για περαιτέρω περίοδο ή περιόδους που ορίζονται σαφώς, χωρίς όμως δυνατότητα ανανεώσεων επ' άπειρο ·

(θ) αν δεν καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη και δικαιώματα εγγραφής της μίσθωσης και έκδοσης του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής αυτής εκτός των περιπτώσεων των μισθώσεων ακίνητης ιδιοκτησίας που δύνανται να εγγράφονται σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού για τις οποίες δεν θα καταβάλλονται δικαιώματα εγγραφής·

(ι) αν κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης για εγγραφή της μίσθωσης, η περίοδος της μίσθωσης αυτής που δεν εξέπνευσε ακόμα μαζί με τις τυχόν σαφώς προβλεπόμενες στη σχετική σύμβαση περαιτέρω περιόδους ή περίοδο ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη:

Νοείται ότι μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, δύναται να εγγράφεται, έστω και αν η περίοδος που δεν εξέπνευσε δεν υπερβαίνει τα 15 έτη.