Υφιστάμενες Συμβάσεις

65ΙΕα.-(1) Οποιαδήποτε μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία υφίσταται την 1η Απριλίου, 1980, δύναται να εγγραφεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 1982, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β, αν

(α) κατά την ημερομηνία της προσαγωγής αντιγράφου της σύμβασης η περίοδος της μίσθωσης αυτής η οποία δεν εξέπνευσε ακόμα, υπολογιζόμενης από την 1η Απριλίου, 1980, μαζί με τις περαιτέρω περιόδους ή περίοδο ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης που τυχόν σαφώς προβλέπονται στη σχετική σύμβαση ήταν τουλάχιστο δεκαπέντε έτη·

(β) προσαχθεί η συγκατάθεση του εκμισθωτή η οποία απαιτείται για την εγγραφή αυτή (ο όρος αυτός έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από το εδάφιο (2) του άρθρου 65Α):

Νοείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η ανεύρεση του εκμισθωτή δεν καθίσταται δυνατή ή αν αυτός απεβίωσε και δεν εκδόθηκαν διατάγματα διαχείρισης της περιουσίας του ή αν είναι δύσκολη η ανεύρεση των κληρονόμων εκμισθωτή που απέθανε ή των δικαιούχων της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται υπό μίσθωση η προσαγωγή της συγκατάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή δεν είναι αναγκαία·

(γ) η αυθεντικότητα των υπογραφών του εκμισθωτή ή του μισθωτή ή και των δύο επί του αντιγράφου της σχετικής σύμβασης δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί, νοουμένου ότι σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής ικανοποιείται σχετικά με αυτή, δυνάμενος να απαιτήσει, για το σκοπό αυτό, την προσαγωγή τέτοιων άλλων αποδεικτικών στοιχείων, περιλαμβανομένης και ένορκης δήλωσης, ή την επίδοση ή δημοσίευση με δαπάνες του μισθωτή, τέτοιων γνωστοποιήσεων, ως ο Διευθυντής ήθελε ορίσει σε κάθε περίπτωση·

(δ) ο εκμισθωτής, αφού ειδοποιηθεί από το Διευθυντή για την απόφαση του να εγγράψει τη μίσθωση, δεν εφεσιβάλει την απόφαση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80, του Νόμου, των διατάξεων αυτών εφαρμοζομένων τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή μίσθωσης η οποία διενεργήθηκε δυνάμει του αναφερόμενου εδαφίου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 65Δ, η υπομίσθωση εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε δυνάμει σύμβασης μίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία γράφτηκε μέχρι την έναρξη της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1982 ή η οποία θα γραφτεί δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού δύναται να εγγραφεί αν η περίοδος της υπομίσθωσης αυτής υπερβαίνει τα τρία έτη έστω και αν αυτή δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη.