Πιστοποιητικό εγγραφής να περιλαμβάνει ορισμένες ιδιοκτησίες

56. Από και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, κάθε εγγραφή που έγινε και κάθε πιστοποιητικό που εκδόθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε μεταβίβαση γης ή οικοδομής ή οποιαδήποτε επαγωγή αυτών με κληρονομική διαδοχή θεωρείται ότι περιλαμβάνει κάθε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία σχετίζετο με αυτά στην οποία ο μεταβιβάζων ή ο αποβιώσας εδικαιούτο.