Αναγκαστική εγγραφή μη εγγεγραμμένης ιδιοκτησίας

42. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί ως ο κύριος αυτής, ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44, να εξαναγκάσει τη διενέργεια της εγγραφής της ιδιοκτησίας αυτής στο όνομα του προσώπου αυτού.