Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα θρησκευτικού λειτουργού

41.-(1) (α)Οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει ή που είναι συνδεδεμένη με θρησκευτικό οργανισμό κατά την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, η οποία δεν είναι ήδη εγεγραμμένη στο όνομα του, και οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία, αν και είναι εγγεγραμμένη στο όνομα προσώπου, κατέχεται κατά την αναφερόμενη ημερομηνία για ή εκ μέρους θρησκευτικού οργανισμού, δύναται να εγγραφεί στο όνομα του οργανισμού αυτού:

Νοείται ότι ο οργανισμός πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή αυτή της ιδιοκτησίας προς το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο πριν περάσουν οκτώ έτη από την αναφερόμενη ημερομηνία, και όταν ο Διευθυντής απαιτεί με τον τρόπο αυτό, πρέπει να καταβάλει τα τέλη που είναι καθορισμένα για επιτόπια έρευνα.

(β) Με την εξαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 22, ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει ή που είναι συνδεδεμένη με θρησκευτικό οργανισμό ή αποτελεί εκκλησία, έστω ερειπωμένη εκκλησία, προαύλιο εκκλησίας ή άλλο χώρο λατρείας του εν λόγω οργανισμού και που, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2010, δεν είναι ήδη εγγεγραμμένη στο όνομα του οργανισμού αυτού, καθώς και ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία, παρόλο που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου, κατέχεται διά ή εκ μέρους ορισμένου θρησκευτικού οργανισμού κατά την πιο πάνω ημερομηνία, δύναται να εγγραφεί στο όνομα του οργανισμού αυτού, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, καθώς και των διατάξεων του εδαφίου (1Α).

(γ) Ο ενδιαφερόμενος θρησκευτικός οργανισμός πρέπει να υποβάλει αίτηση, προς το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, για την εγγραφή της ιδιοκτησίας, η οποία δύναται να εγγραφεί στο όνομά του δυνάμει της παραγράφου (β), μέσα σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2010,   καταβάλλοντας τα καθορισμένα γι’ αυτήν τέλη και επιπρόσθετα:

(i) να καταβάλει τα καθορισμένα τέλη για την αναγκαία επιτόπια έρευνα, σε περίπτωση που η ακίνητη ιδιοκτησία βρίσκεται μέσα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και υπάρχουν στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τα κτηματικά μητρώα ή άλλα βιβλία· ή

(ii) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και όταν η αναγκαία επιτόπια έρευνα και η πρόσβαση προς τα οικεία κτηματικά μητρώα ή άλλα βιβλία καταστεί δυνατή, να καταβάλει τα καθορισμένα τέλη για την εν λόγω επιτόπια έρευνα:

Νοείται ότι στην αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι εξειδικευμένη, με αναφορά στα πλήρη στοιχεία της ακίνητης ιδιοκτησίας, και, στην αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (ii) της παρούσας παραγράφου περίπτωση, η αίτηση μπορεί να είναι γενική, με αναφορά στο δήμο, κοινότητα, ενορία ή/και επαρχία που βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία.

(1Α) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από θρησκευτικό οργανισμό για εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), τηρείται η ακόλουθη διαδικασία μετά την επιτόπια έρευνα:

(α) Ο θρησκευτικός οργανισμός μεριμνά όπως αναρτηθεί σε περίοπτο μέρος του δήμου, κοινότητας ή ενορίας όπου βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία, εκεί όπου συνήθως αναρτούνται ειδοποιήσεις που απευθύνονται προς το κοινό και, στη συνέχεια, δημοσιεύει σε δύο (2) καθημερινές εφημερίδες, η μια από τις οποίες υποδεικνύεται από το Διευθυντή και η άλλη της δικής του επιλογής, ειδοποίηση που περιλαμβάνει-

(i)   περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας,

(ii) το όνομα του θρησκευτικού οργανισμού, στον οποίο πρόκειται να εγγραφεί η ακίνητη ιδιοκτησία, με την οποία πληροφορείται το κοινό για την πρόθεση του Διευθυντή να εγγράψει την εν λόγω ιδιοκτησία στο όνομα του θρησκευτικού οργανισμού.

(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ειδοποίησης, να υποβάλει ένσταση, καταβάλλοντας τα αναγκαία για το σκοπό αυτό τέλη, και να παρουσιάσει το λόγο για τον οποίο η σκοπούμενη εγγραφή στο όνομα του θρησκευτικού οργανισμού δεν θα πρέπει να γίνει.

(γ) Αν, μέσα στην καθοριζόμενη από την παράγραφο (β) προθεσμία, υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, τότε ο Διευθυντής δεν προχωρεί στην εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του θρησκευτικού οργανισμού, εκτός αν του προσκομισθεί Διάταγμα του Δικαστηρίου, με το οποίο να αναγνωρίζεται ότι ο εν λόγω οργανισμός δικαιούται να εγγραφεί ως ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας αυτής.

(δ) Αν δεν υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, μέσα στην καθοριζόμενη από την παράγραφο (β) προθεσμία, ο Διευθυντής, τηρουμένων οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, προχωρεί στην εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του ενδιαφερομένου θρησκευτικού οργανισμού.

(2) Μετά την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καμιά αξίωση τίτλου πάνω ή σε σχέση με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία από οποιοδήποτε θρησκευτικό οργανισμό δεν είναι έγκυρη ή γίνεται αποδεκτή ή αναγνωρίζεται από οποιοδήποτε Δικαστήριο ή Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο εκτός αν ο οργανισμός καταχωρήσει μαζί με το έγγραφο της αξίωσης πιστοποιητικό του Διευθυντή ότι ο οργανισμός υπέβαλε αίτηση προς το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο εντός της περιόδου που αναγράφεται στο εδάφιο (1) για την εγγραφή της ιδιοκτησίας στο όνομα του, και, όταν ο Διευθυντής απαίτησε με τον τρόπο αυτό, κατέβαλε τα καθορισμένα τέλη για επιτόπια έρευνα:

Νοείται ότι καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο εδάφιο αυτό δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία είναι ήδη εγγεγραμμένη στο όνομα του θρησκευτικού οργανισμού ή η οποία αποκτήθηκε νόμιμα από τον οργανισμό αυτό με μεταβίβαση από εγγεγραμμένο πρόσωπο μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού.

(3) Κανένα τέλος μεταβίβασης δεν επιβάλλεται με την εγγραφή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα θρησκευτικού οργανισμού, με τη μεταβίβαση από εγγεγραμμένο πρόσωπο το οποίο κατείχε την ιδιοκτησία για ή εκ μέρους του οργανισμού.

(4) Κάθε μεταβίβαση που επηρεάζει ή εκούσιο εμπράγματο βάρος που επηρεάζει ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραμμένη στο όνομα θρησκευτικού οργανισμού δύναται να δηλωθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο από τον προκαθήμενο του οργανισμού ή από τον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού.