Εγκυρότητα ορισμένων πράξεων που επηρεάζουν ακίνητη ιδιοκτησία

40.-(1) Καμιά μεταβίβαση ή εμπράγματο βάρος πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι έγκυρη ή έγκυρο εκτός αν εγγραφεί ή καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

(2) Καμιά μεταβίβαση που επηρεάζει ή εκούσιο εμπράγματο βάρος επηρεάζει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία δεν διενεργείται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός αν το πρόσωπο αυτό είναι ο εγγεγραμμένος κύριος της ιδιοκτησίας αυτής:

Νοείται ότι ο εκτελεστής ή διαχειριστής κληρονομιάς προσώπου που απεβίωσε λογίζεται, για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ότι είναι ο εγγεγραμμένος κύριος οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας εγγεγραμμένης στο όνομα του αποβιώσαντος.