Επαρχίες εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας

39. Οι επαρχίες που συνίστανται δυνάμει του περί Δοικητικών Περιφερειών Νόμου, είναι επαρχίες εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας για τους σκοπούς του Μέρους αυτού.