Εξουσία προς απαίτηση πληροφοριών κτλ., σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία

60. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο Διευθυντής δύναται με ειδοποίηση να απαιτήσει από οποιοδήποτε κύριο ή άλλο πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας ή από οποιοδήποτε κύριο, ενυπόθηκο δανειστή ή άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον επί οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με την οποία πρόκειται να εγγραφεί ή καταχωρηθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση, υποθήκη ή άλλο εμπράγματο βάρος-

(α) όπως εμφανιστεί ενώπιον του σε τέτοιο εύλογο χρόνο και τόπο ως ήθελε καθοριστεί στην ειδοποίηση και δώσει τέτοιες σχετικές πληροφορίες τις οποίες δυνατό αυτό να κατέχει·

(β) όπως προσαγάγει όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία βρίσκονται υπό την κατοχή ή υπό τον έλεγχο του.