Πιστοποιητικά που απωλέσθηκαν ή καταστράφηκαν

59. Σε περίπτωση απόδειξης προς ικανοποίηση του Διευθυντή ότι οποιοδήποτε πιστοποιητικό που εκδόθηκε από αυτόν το οποίο σχετίζεται με ακίνητη ιδιοκτησία απωλέσθηκε ή καταστράφηκε, ή κατακρατείται παράνομα από το πρόσωπο που δικαιούται σε αυτό, αυτός δύναται με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, να εκδώσει άλλο πιστοποιητικό στο πρόσωπο που δικαιούται σε αυτό, και ο Διευθυντής για το σκοπό αυτό προβαίνει σε καταχώρηση στο Μητρώο για την έκδοση άλλου πιστοποιητικού και κάθε τέτοιο πιστοποιητικό είναι έγκυρο και αποτελεσματικό για κάθε σκοπό.