Ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει σε περίπτωση παράλειψης μη εγγεγραμμένου κυρίου να εγγραφεί

46.-(1) Αν εντός της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 45 υποβληθεί ένσταση αλλά ο Διευθυντής έχει τη γνώμη ότι παρόλα αυτά πρέπει να διενεργηθεί η εγγραφή στο όνομα του προσώπου που φαίνεται στην ειδοποίηση ή στην κατάσταση λεπτομερειών, δίνει ειδοποίηση για το σκοπό αυτό στον ενιστάμενο ο οποίος δύναται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής να ζητήσει από το Δικαστήριο δήλωση ότι αυτός είναι το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί αντί του προσώπου που σκοπεύεται να εγγραφεί και δίνει στο Διευθυντή ειδοποίηση για την αίτηση του. Αν ο ενιστάμενος δεν ζητήσει με τον τρόπο αυτό, ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει την ιδιοκτησία στο όνομα του προσώπου που φαίνεται στην ειδοποίηση ή στην κατάσταση λεπτομερειών.

(2) Αν κύριος που επηρεάζεται από ειδοποίηση που δόθηκε από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 44 ή 45 παραλείψει να συμμορφωθεί με αυτή εντός της περιόδου που αναφέρεται σε αυτή, ο Διευθυντής δύναται να προχωρήσει στην εγγραφή της ιδιοκτησίας αυτής στο όνομα του κυρίου αυτού ή να προβεί στη νέα αυτή έκδοση.