Τέλη σε περίπτωση αναγκαστικής εγγραφής

47.-(1) Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται σε τρεις ίσες ετήσιες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη πρέπει να καταβληθεί τη 13η ημέρα του Μάρτη την αμέσως επόμενη της ημερομηνίας εγγραφής και οι υπόλοιπες δύο τη 13η ημέρα του Μάρτη καθενός από τα επόμενα έτη, και οποιαδήποτε τέτοια δόση δύναται να εισπραχθεί με τον τρόπο που προβλέπεται από τον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

(2) Το τέλος εγγραφής αποτελεί εμπράγματο βάρος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία αφορά και έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων εμπράγματων βαρών και επιβαρύνσεων, ανεξάρτητα του αν προέκυψαν πριν από ή μετά την ημερομηνία εγγραφής και όταν η ιδιοκτησία πρόκειται να πωληθεί προς ικανοποίηση άλλου εμπράγματου βάρους ή επιβάρυνσης, η πώληση υπόκειται σε επιφυλαττόμενη τιμή η οποία πρέπει να μην είναι μικρότερη οποιουδήποτε υπόλοιπου του τέλους εγγραφής το οποίο δεν καταβλήθηκε, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το αναφερόμενο υπόλοιπο δεν κατέστη απαιτητό και πληρωτέο

(3) Όταν υποβάλλεται αίτηση για μεταβίβαση ή υποθήκευση ιδιοκτησίας που βαρύνεται με την καταβολή τέλους εγγραφής πριν από την πλήρη είσπραξη αυτού, η μεταβίβαση ή υποθήκευση αυτή δεν διενεργείται εκτός με την καταβολή οποιουδήποτε υπόλοιπου του τέλους το οποίο δεν καταβλήθηκε ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το υπόλοιπο αυτό δεν κατέστη απαιτητό και καταβλητέο.

(4) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1), (2) και (3), "τέλος εγγραφής" περιλαμβάνει το τέλος που καταβάλλεται σε σχέση με την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου.