Καταβολή τέλους σε περίπτωση εκούσιας εγγραφής αναβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις

48. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του κυρίου αυτής και υποβάλλεται αίτηση στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο όπως η ιδιοκτησία εγγραφεί με τον τρόπο αυτό, ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει αυτήν στο όνομα του κυρίου χωρίς απαίτηση της καταβολής εκ των προτέρων του τέλους εγγραφής, και με την εγγραφή της ιδιοκτησίας εφαρμόζονται σε αυτή οι διατάξεις του άρθρου 47 όπως εφαρμόζονται και σε εγγραφές που διενεργούνται δυνάμει των άρθρων 42 μέχρι 46 και των δύο συμπεριλαμβανομένων.