Ξεχωριστό πιστοποιητικό για συγκύριους

53. Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε συγκύριο ακίνητης ιδιοκτησίας όπως εξασφαλίσει ξεχωριστό πιστοποιητικό εγγραφής για τη μερίδα του επί αυτής και καταβάλει το τέλος εγγραφής που απαιτείται για το σκοπό αυτό.