Σφραγίδες

62.-(1) Κάθε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο έχει σφραγίδα τέτοιου τύπου ως ήθελε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η σφραγίδα βρίσκεται υπό τη φύλαξη τέτοιου λειτουργού ως ο Διευθυντής ήθελε ορίσει, και τίθεται από αυτόν πάνω σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από το γραφείο.