Παροχή πληροφοριών

51Α.-(1) Ο Διευθυντής παρέχει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την καταβολή του νενομισμένου τέλους, οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με οποιαδήποτε καταχώρηση σε κάθε μητρώο ή άλλο βιβλίο που τηρείται σε κάθε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), "ενδιαφερόμενο πρόσωπο" σημαίνει τον κύριο, τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους του, τον κύριο οποιωνδήποτε δέντρων, οικοδομημάτων ή άλλων αντικειμένων επί της γης η οποία ανήκει σε άλλο πρόσωπο και αντίστροφα, το δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, το πρόσωπο που ικανοποιεί το Διευθυντή ότι είναι προτιθέμενος αγοραστής ή ενυπόθηκος δανειστής, τον ενάγοντα σε οποιαδήποτε αγωγή κατά του κυρίου της ιδιοκτησίας αυτής, τον εξ επαγγέλματος εκτιμητή ο οποίος θα ήθελε ορισμένες πληροφορίες για τους σκοπούς της εκτίμησης ορισμένης ακίνητης ιδιοκτησίας για υπόθεση που σχετίζεται με αναγκαστική απαλλοτρίωση όπως και δικηγόρο στον οποίο αποδειγμένα έχει ανατεθεί από οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιαδήποτε καταχώρηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που δεν καθορίζεται με τον τρόπο αυτό στο οποίο ο Διευθυντής ήθελε ειδικά διατάξει την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας.

(3)(α) Ο Διευθυντής δύναται να παρέχει αμέσως, σε πιστωτικό ίδρυμα, πληροφορίες που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου ή πληροφορίες σε σχέση με συγκεκριμένο ακίνητο, μετά από αίτηση του πιστωτικού ιδρύματος.

(β) Πιστωτικό ίδρυμα που αιτείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), αναφέρει στην αίτησή του, τους λόγους από τους οποίους πηγάζει το δικαίωμα του να λαμβάνει σαν ενδιαφερόμενο πρόσωπο τις εν λόγω πληροφορίες, και ο Διευθυντής παραχωρεί τις πληροφορίες στο πιστωτικό ίδρυμα αμέσως χωρίς τον ταυτόχρονο έλεγχο των προβληθέντων λόγων που αναφέρονται στην αίτησή του:

Noείται ότι, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να πληροφορεί αμέσως και γραπτώς το πρόσωπο για το οποίο ζήτησε πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία του από το Διευθυντή και να καταγράφει ταυτόχρονα τους λόγους που έχει παραθέσει στην αίτησή του.

(γ) Πιστωτικό ίδρυμα δύναται να κάμνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου (β), αφού προηγουμένως λάβει τη σχετική άδεια από το Διευθυντή.

(δ) Ο Διευθυντής προβαίνει, εκ των υστέρων, σε συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο ώστε να διαπιστώσει τη συνδρομή των λόγων που προβάλλονται, ως προβλέπεται στην παράγραφο (β), στις αιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και προς τούτο ο Διευθυντής με συστημένη επιστολή ζητεί από πιστωτικό ίδρυμα και το πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να αποστέλλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής αυτής, τα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλέστηκε για λήψη πληροφοριών και τα οποία το καθιστούν ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με το εδάφιο (2), καθώς και αντίγραφο της ενημερωτικής επιστολής που αποστάληκε στο πρόσωπο για το οποίο ζήτησε πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία του, όπως προνοείται στην επιφύλαξη του άρθρου 51Α(3)(β):

Noείται ότι, πρόσωπο για το οποίο έχουν ζητηθεί πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία του, δύναται να υποβάλει γραπτό αίτημα στο Διευθυντή όπως αυτός προβεί σε εκ των υστέρων έλεγχο αναφορικά με το κατά πόσο το πιστωτικό ίδρυμα είχε βάσιμους λόγους να λάβει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, έναντι καθοριζόμενου τέλους:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το πρόσωπο αυτό για τα ευρήματά του και την απόφασή του κατά πόσο συνέτρεχε οποιοσδήποτε λόγος ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να καθίσταται ενδιαφερόμενο πρόσωπο αναφορικά με τη λήψη των πληροφοριών που αυτό ζήτησε και έλαβε από το Διευθυντή.

(ε) Σε πιστωτικό ίδρυμα που δεν αποστέλλει τα αποδεικτικά στοιχεία εντός της ταχθείσας προθεσμίας όπως προβλέπεται στην παράγραφο (δ), ο Διευθυντής του αφαιρεί για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια τη σχετική άδεια που του δόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (γ) ή/και του επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που να μην υπερβαίνει το ποσό των διακόσιων πενήντα χιλιάδων (€250.000) ευρώ και ειδοποιεί σχετικά το πιστωτικό ίδρυμα με συστημένη επιστολή.

(στ) Σε περίπτωση που από τα στοιχεία που θα δώσει το πιστωτικό ίδρυμα διαπιστωθεί ότι δε συνέτρεχε οποιοσδήποτε λόγος που να το καθιστά ενδιαφερόμενο πρόσωπο για λήψη των πληροφοριών που ζήτησε και έλαβε από το Διευθυντή, τότε το πιστωτικό ίδρυμα ειδοποιείται, με συστημένη επιστολή, σχετικά με την απόφαση του Διευθυντή για αφαίρεση της σχετικής άδειας, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια ή/και επιβολή διοικητικού προστίμου που να μην υπερβαίνει το ποσό των διακόσιων πενήντα χιλιάδων (€250.000) ευρώ.

(ζ) Στις περιπτώσεις όπου αφαιρείται η άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (ε) και (στ) και το πιστωτικό ίδρυμα, κατά ή μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου για την οποία του έχει αφαιρεθεί η άδεια, υποβάλλει εκ νέου αίτηση για έκδοση άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο (γ), ο Διευθυντής κατά την έκδοση της άδειας δύναται να περιλάβει σ’ αυτήν οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς, αναφορικά με την παροχή πληροφοριών ακίνητης ιδιοκτησίας στο εν λόγω ίδρυμα.