Διαδικασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις

44.-(1) Όταν ο Διευθυντής προτίθεται να εξαναγκάσει τη διενέργεια εγγραφής οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42, δίνει σ' αυτό ειδοποίηση για το σκοπό αυτό καλώντας αυτό όπως εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης μεριμνήσει όπως η ιδιοκτησία αυτή εγγραφεί στο όνομα του ή δείξει λόγο γιατί δεν πρέπει να διενεργηθεί η εγγραφή αυτή. Επίσης ειδοποίηση για το σκοπό αυτό πρέπει να αναρτηθεί.

(2) Κάθε τέτοια ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας, την έκταση, τα όρια, θέση, αξία αυτής, τη μερίδα, το συμφέρον και το όνομα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί και τους λόγους βάσει των οποίων προέκυψε το δικαίωμα για εγγραφή μαζί με κατάσταση των τελών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με την εγγραφή.