ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Αίτηση για λειτουργία ιδιωτικού σχολείου, έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας και καταγραφή στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων

8.-(1) Πριν από την αρχική λειτουργία οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για την προγραμματιζόμενη λειτουργία του σχολείου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή, η οποία περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:

(α) Tο ονοματεπώνυμο και τα προσόντα του προτεινομένου διδακτικού προσωπικού και του διευθυντή του σχολείου προσκομίζοντας τα ακόλουθα:

(i) Πιστοποιητικό γέννησης·

(ii) πιστοποιητικό γυμνασιακών/ λυκειακών σπουδών·

(iii) πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.

(iv) πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/ και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. ή βεβαίωση καταχώρησης στον κατάλογο διοριστέων του κλάδου σπουδών, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 11·

(v) πιστοποιητικό βεβαίωσης προϋπηρεσίας (μόνο για διευθυντή)·

(vi) βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές για άρρενες·

(vii) πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πρωτότυπο πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι το άτομο δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.

(viii) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος:

Νοείται ότι τα πιστοποιητικά, που θα εκδίδονται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο.

(β) περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του σχολείου·

(γ) στοιχεία της κτιριολογικής υποδομής, προσκομίζοντας τα ακόλουθα σε επίσημα πιστοποιημένα αντίγραφα:

(i) άδεια οικοδομής η οποία θα επιτρέπει τη χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου·

(ii) πιστοποιητικό πολεοδομικής άδειας η οποία θα επιτρέπει τη χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου και θα αναφέρει αν πρόκειται για ιδιωτικό νηπιαγωγείο/δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο/τεχνική σχολή.

(iii) αίτηση τελικής έγκρισης για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου·

(iv) πιστοποιητικό καταλληλόλητας όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο και την πυρασφάλεια από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

(v) πιστοποιητικό ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

Νοείται ότι, εντός τεσσάρων (4) χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή πιστοποιητικό τελικής έγκρισης:

Νοείται περαιτέρω ότι, δύναται να δοθεί παράταση αν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη∙

(δ) τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου, όπως προνοείται στο άρθρο 14.

(2) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ότι έχει παραλάβει την αίτηση λειτουργίας και σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής να τον ενημερώσει γραπτώς σε ένα (1) μήνα σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Μέσα σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) αίτησης λειτουργίας και του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, η αρμόδια αρχή εάν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση και τα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρεί αυτήν, όταν καταβληθεί το καθορισμένο με τους Κανονισμούς τέλος εγγραφής στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και εκδίδει το πιστοποιητικό λειτουργίας.

(3) Οι ιδιοκτήτες των σχολείων οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου έχουν πιστοποιητικά ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου τα οποία είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί δυνάμει των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2012 και ήταν εγγεγραμμένα στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, οφείλουν να υποβάλουν σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου την αίτηση, η οποία περιγράφεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου η οποία να περιέχει στοιχεία μόνον όσον αφορά στις παραγράφους (α), (β), (δ) και στις παραγράφους (γ), (δ) και (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας.

(4) Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) μέρες να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη γραπτή δήλωση για τις αλλαγές αυτές. Εάν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι οι αλλαγές συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που παρόντος Νόμου, τότε προβαίνει στη σχετική καταχώριση στο Μητρώο ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων.

(5) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δε λειτουργεί πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(6) Γνωστοποίηση, αναφορικά με τα ιδιωτικά σχολεία που καταχωρούνται στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μια φορά το χρόνο, και όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, η οποία τυγχάνει συνεχούς ενημέρωσης. Στη γνωστοποίηση αναφέρονται η επωνυμία, η διεύθυνση, ο τύπος και η ημερομηνία ίδρυσης και λειτουργίας κάθε ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε έλεγχο και καταρτίζει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατάλογο με τα εν ενεργεία και εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων.

Διαγραφή ιδιωτικού σχολείου από το Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και διαγραφή διδακτικού προσωπικού από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων

9.-(1) Εγγεγραμμένο σχολείο, το οποίο δε λειτουργεί για διάστημα δύο (2) σχολικών ετών, διαγράφεται από το Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων. Για την επανεγγραφή του σχολείου απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης της αρμόδιας αρχής, με τη σύμφωνο γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για την έγκριση υποβάλλονται οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή, μη εξαιρουμένης και της συνολικής εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η αρμόδια αρχή, μετά από την εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να διατάξει:

(α) Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων·

(β) τη διαγραφή οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου από το Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων·

(γ) την ακύρωση του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, αν διαπιστωθεί ύστερα από επιθεώρηση ή ύστερα από διερεύνηση και τεκμηρίωση σχετικών καταγγελιών ή ύστερα από καταδικαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου, ότι-

(i) έπαψαν να υφίστανται οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού για την ίδρυση και λειτουργία του· ή

(ii) η λειτουργία του είναι επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία· ή

(iii) συστηματικά παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού· ή

(iv) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που αφορούν την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του, την τήρηση των όρων που αναφέρονται στους οδηγούς σπουδών και στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου ως προς τη φοίτηση των μαθητών.

Μεταβολή στοιχείων ιδιωτικού σχολείου

10.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου, ο οποίος επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, οφείλει, οκτώ (8) μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο θα εφαρμοσθεί η αλλαγή, να υποβάλει για το σκοπό αυτό αίτηση στην αρμόδια αρχή, που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

(2) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να απαντήσει, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, το αργότερο, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, αν εγκρίνει ή όχι την αλλαγή των στοιχείων, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης του σχολείου έχει υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.

(3) Όταν υποβληθεί αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1) για αλλαγές οποιωνδήποτε στοιχείων, η αρμόδια αρχή, παραπέμπει την αίτηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή για υποβολή σχετικής εισήγησης προς τον Υπουργό, αν κριθεί σκόπιμο.

(4) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου του ιδίου/ αυτού και παρομοίου τύπου οφείλει εντός δύο (2) χρόνων να συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές που εφαρμόζονται στα δημόσια σχολεία και αφορούν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, δηλαδή το ωρολόγιο πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων κατά κύκλο σπουδών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο κάθε ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, τυχόν αλλαγές που αφορούν τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα θα αφορούν τους μαθητές που εγγράφονται την επόμενη σχολική χρονιά στην Α΄ τάξη ή και όπου είναι εφικτό στην αρχή νέου κύκλου σπουδών:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου ιδίου/αυτού, παρομοίου και διαφόρου τύπου, οφείλει εντός ενός (1) έτους να συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και στους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς, οι οποίες περιλαμβάνονται στους ήδη εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (4) του παρόντος άρθρου.

Τύποι ιδιωτικών σχολείων

11.-(1) Ιδιωτικό σχολείο δύναται να είναι του αυτού/ ιδίου, παρομοίου ή διαφόρου τύπου σε σχέση με τον τύπο των δημοσίων σχολείων.

(2) Ιδιωτικό σχολείο του αυτού/ιδίου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και που ακολουθεί τα ισχύοντα με τον υφιστάμενο τύπο των δημοσίων σχολείων αναφορικά με:

(α) Τη διάρκεια του αντίστοιχου κύκλου σπουδών των δημοσίων σχολείων·

(β) το ωρολόγιο πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων κατά κύκλο σπουδών·

(γ) τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, περιλαμβανομένου του διευθυντή·

(δ) την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, τη μεθοδολογία διδασκαλίας, την αξιολόγηση του μαθητή και το υλικό υποστήριξης των μαθητών·

(ε) τη συμμετοχή στις παγκύπριες και άλλες εξετάσεις του Υπουργείου με τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους όρους όπως και στα δημόσια σχολεία.

(3) Ελληνόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο, στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και στο οποίο διδάσκονται τα ακόλουθα:

(α) Για τον κύκλο σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (ενός και έξι χρόνων φοίτησης αντίστοιχα) που προνοείται για τα δημόσια σχολεία·

(β) για τον κύκλο σπουδών του Γυμνασίου, το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία·

(γ) για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών:

Νοείται ότι, μαθητής απόφοιτος ιδιωτικού σχολείου ελληνόφωνου αυτού/ιδίου ή παρομοίου τύπου θεωρείται κάτοχος του τεκμηρίου γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο ίδιο επίπεδο όπως ο απόφοιτος των δημόσιων σχολείων για σκοπούς διορισμού στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών τουλάχιστον κατά τα δύο τρία που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία.

(4) Αλλόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι άλλη γλώσσα εκτός από την Ελληνική και στο οποίο θα διδάσκονται τα ακόλουθα:

(α) Για τον κύκλο σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών και έξι χρόνων φοίτησης αντίστοιχα) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία·

(β) για τον κύκλο σπουδών του Γυμνασίου, το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία·

(γ) για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης για τα εξατάξια σχολεία ή τεσσάρων χρόνων φοίτησης για τα επτατάξια φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ‘ ό,τι αφορά στη συνολική ύλη που προνοείται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών:

Νοείται ότι, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής μπορεί να συμπεριληφθούν και μαθήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων.

(5) Ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου από δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο, το οποίο δεν εμπίπτει σε κανένα από τους τύπους των εδαφίων (2), (3) και (4) και το οποίο ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας:

Νοείται ότι, σε ιδιωτικό σχολείο διαφόρου ή παρομοίου τύπου διδάσκεται σε μαθητές το γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας και η Ιστορία της Κύπρου, σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό διδακτικών περιόδων που προνοούνται εβδομαδιαία στους κύκλους σπουδών που ανήκουν στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση.

Κτιριακές εγκαταστάσεις

12.-(1) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν δύναται να λειτουργεί σε άλλο χώρο εκτός αυτού που έχει δηλωθεί στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, το οποίο, τηρουμένων των αναλογιών, πρέπει να πληροί παρόμοια κριτήρια με τα εκάστοτε ισχύοντα σε σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις των δημοσίων σχολείων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ιδιωτικό σχολείο διαθέτει παράρτημα εντός ή και εκτός της έδρας του, θα πρέπει πριν την έναρξη της λειτουργίας του να υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη του και, εάν κατόπιν επιθεώρησης, κριθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, μπορεί να λειτουργήσει.

(2) Κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθορίζουν ειδικότερα τους όρους που πρέπει να πληρούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε είδους ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι για τα θέματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις εφαρμόζεται ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος και οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί.

Εξοπλισμός ιδιωτικού σχολείου

13.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ορθή διδασκαλία των διδασκόμενων μαθημάτων, όπως αυτά καταγράφονται στον οδηγό σπουδών και σύμφωνα με τον τύπο του σχολείου:

Νοείται ότι, σε κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν διδάσκονται μαθήματα για τα οποία δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα όργανα, εργαστήρια ή και ειδικές αίθουσες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου.

(2) Στην περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, το σχολείο θα εφοδιάζεται με τον ανάλογο εξοπλισμό ο οποίος να καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού, σύμφωνα με την αξιολόγηση των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου.

Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου

14.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, να έχει εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι να συνάδουν ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη γενικότερη φιλοσοφία με τους αντίστοιχους κανονισμούς των δημοσίων σχολείων:

Νοείται ότι ένα (1) χρόνο μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου κάθε σχολείο θα ετοιμάζει με ευθύνη του Διευθυντή και με τη συνεργασία του Καθηγητικού Συλλόγου, του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου.

Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων θα ρυθμίζουν τα ακόλουθα:

(α) Για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης-

- το σχολικό έτος·

- τις σχολικές διακοπές, αργίες και γιορτές·

- τις ελεύθερες δραστηριότητες·

- τις εκδρομές, περιπάτους ·

- τις εγγραφές·

- τις μετεγγραφές·

-την προαγωγή, απόλυση και τις εξετάσεις μαθητών γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου·

-τις αποφάσεις καθηγητικών συλλόγων για προαγωγή ή απόλυση μαθητών·

-τον έλεγχο και την αναβαθμολόγηση γραπτών βαθμών δοκιμίων·

-τη μη πλήρη φοίτηση με ειδική διάταξη για την ελλιπή φοίτηση·

-τα Μαθητικά Συμβούλια·

-τη διαγωγή των μαθητών ·

- τα παιδαγωγικά μέτρα·

- το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών·

- τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

-τη σύνθεση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Καθηγητικού Συλλόγου·

-τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών·

-τα καθήκοντα και δικαιώματα του διδακτικού προσωπικού·

-τα καθήκοντα των καθηγητών υπεύθυνων τμημάτων∙

- το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

- την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(β) για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης-

-την έναρξη του σχολικού έτους και τις εγγραφές των μαθητών·

-την κατώτατη και ανώτατη ηλικία των μαθητών για σκοπούς εγγραφής και φοίτησης·

- τη μετεγγραφή μαθητών·

- την προαγωγή μαθητών·

- τα ενδεικτικά, απολυτήρια και άλλα έντυπα·

- την επανάληψη τάξης σε ειδικές περιπτώσεις·

- τον τερματισμό φοίτησης·

- την ομαλή λειτουργία των σχολείων και τα παιδαγωγικά μέτρα πειθαρχίας·

- την τήρηση παρουσιών και απουσιών·

- τις απουσίες παιδιών από το σχολείο·

- το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα·

- το ωράριο εργασίας·

- τις σχολικές αργίες·

-τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διδασκαλικού συλλόγου·

-τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διευθυντή·

-τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των δασκάλων·

-τις λοιπές υποχρεώσεις των δασκάλων·

-τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

-τα διδακτικά βιβλία, τη διδακτέα ύλη·

-την τήρηση αρχείου·

-τη βιβλιοθήκη·

-τις εκδρομές και επισκέψεις·

-την επιθεώρηση της σχολικής εργασίας·

-τη χρήση εμβλημάτων και διακριτικών πολιτικών κομμάτων·

-την απαγόρευση εισόδου ορισμένων προσώπων στα σχολεία·

-την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών·

-τη διενέργεια εράνων σε σχολεία·

-το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

- την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(γ) για τα νηπιαγωγεία:

-την έναρξη του σχολικού έτους και τις εγγραφές των μαθητών·

-την κατώτατη και ανώτατη ηλικία των μαθητών για σκοπούς εγγραφής και φοίτησης·

-τα ενδεικτικά και πιστοποιητικά φοίτησης·

-την ομαλή λειτουργία των σχολείων·

-την τήρηση παρουσιών και απουσιών·

-τις απουσίες παιδιών από το σχολείο·

-το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα·

-το ωράριο εργασίας·

-τις σχολικές αργίες·

-τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διδασκαλικού συλλόγου·

-τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διευθυντή·

-τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των δασκάλων·

-τις λοιπές υποχρεώσεις των δασκάλων·

-τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

-τη διδακτέα ύλη·

-την επιθεώρηση της σχολικής εργασίας·

-την απαγόρευση εισόδου ορισμένων προσώπων στα σχολεία·

-την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών·

-τη διενέργεια εράνων σε σχολεία·

-το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

- την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(δ) για όλα τα σχολεία:

-την ύπαρξη συνδέσμου γονέων·

-την ενημέρωση των γονέων για την εξυπηρέτηση αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων: παροχή ειδικής εκπαίδευσης, παροχή σχολικών συνοδών, παραχώρηση διευκολύνσεων, δημιουργία υποδομής ή/και αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού και όσα άλλα απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

-την ενημέρωση για την παροχή άλλων υπηρεσιών σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων: υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής, υπηρεσίες εκπαιδευτικής ψυχολογίας και όλες τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τα ιδιωτικά σχολεία.

(2) Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας κάθε ιδιωτικού σχολείου υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκριση κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου. Ο Υπουργός μετά τη γνωμοδότηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου και μετά από διαβούλευση με το σχολείο, δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις με απώτερο σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών και της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(3) Κάθε φορά που ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου επιθυμεί να προβεί σε αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και κατά συνέπεια μη έγκρισης των κανονισμών η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ιδιωτικού σχολείου, ενώ εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Αναφορικά με θέματα που αφορούν την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, για τα οποία δεν υπάρχει διάταξη στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμών.

Οδηγός σπουδών ιδιωτικού σχολείου

15.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να εκδίδει κάθε σχολικό έτος, πριν από τις εγγραφές μαθητών, οδηγό σπουδών, στον οποίο πρέπει να αναφέρονται:

(α) Για τα ιδιωτικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης:

(i) O τύπος του σχολείου, η βαθμίδα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών της δημοτικής, του γυμνασίου, του λυκείου και της τεχνικής σχολής·

(ii) οι όροι εισδοχής, οι όροι αποφοίτησης, οι στόχοι, η διάρκεια σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, οι περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαίως, η παρεχόμενη ενισχυτική διδασκαλία, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η διάρκεια της διδακτικής περιόδου, η κύρια γλώσσα διδασκαλίας και το πιστοποιητικό φοίτησης, το δελτίο προόδου, το ενδεικτικό και απολυτήριο που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών και, γενικά, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ώστε να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών·

(iii) αναλυτικές πληροφορίες για υποτροφίες που να περιέχουν, μεταξύ άλλων τον αριθμό, το ποσό, τη διάρκεια και τα κριτήρια επιλογής των υποτροφιών·

(iv) το ημερολόγιο κάθε σχολικού έτους·

(v) o προκαταρκτικός κατάλογος με το ονοματεπώνυμο και τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα του διευθυντή και των βασικών στελεχών και μελών του διδακτικού προσωπικού, την ειδικότητα ή τις ειδικότητες και το μάθημα ή τα μαθήματα, το οποίο ή τα οποία διδάσκει ο καθένας απ’ αυτούς·

(vi) το ποσό των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και τυχόν άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων του μαθητή ετησίως μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο εξατάξιο ή επτατάξιο σχολείο, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και τον τρόπο καταβολής τους, την πολιτική του σχολείου για την επιστροφή των διδάκτρων σε περίπτωση διακοπής φοίτησης·

(vii) η επωνυμία, η έδρα του σχολείου και ο κατά νόμον υπεύθυνος του σχολείου·

(viii) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σχολείου, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευκολύνσεις του σχολείου, περιλαμβανομένων των γραφείων του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, των χώρων άθλησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας καθώς και του χώρου παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών από προσοντούχο εν ενεργεία εκπαιδευτή εγκεκριμένου παροχέα πρώτων βοηθειών·

(ix) στοιχεία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου, το προσωπικό της, την οργάνωση και τη λειτουργία της, τον τεχνικό εξοπλισμό της, το περιεχόμενό της και άλλες παρόμοιας φύσης πληροφορίες·

(x) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών·

(xi) στοιχεία για την υποβολή και την ημερομηνία έγκρισης του οδηγού σπουδών·

(xii) αναλυτική επεξήγηση των παροχών που το σχολείο θα εξασφαλίζει σε σχέση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ιδιαίτερα με τους όρους εισδοχής των παιδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(xiii) όροι παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(β) Για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία:

(i) Ο τύπος του σχολείου, η βαθμίδα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται ανάλογα στον κύκλο σπουδών του νηπιαγωγείου και της προδημοτικής.

(ii) οι στόχοι, η διάρκεια σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, οι περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαίως, η παρεχόμενη ενισχυτική διδασκαλία ή η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η διάρκεια της διδακτικής περιόδου, η γλώσσα διδασκαλίας, το πιστοποιητικό φοίτησης, το ενδεικτικό, που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών και, γενικά, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ώστε να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών·

(iii) αναλυτικές πληροφορίες για υποτροφίες που να περιέχουν, μεταξύ άλλων τον αριθμό, το ποσό, τη διάρκεια και τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων·

(iv) το ημερολόγιο του κάθε σχολικού έτους·

(v) ο προκαταρκτικός κατάλογος με το ονοματεπώνυμο και τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα του διευθυντή και των βασικών στελεχών και μελών του διδακτικού προσωπικού, την ειδικότητα ή τις ειδικότητες και το μάθημα ή τα μαθήματα, το οποίο ή τα οποία διδάσκει ο καθένας απ’ αυτούς·

(vi) το ποσό των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και τυχόν άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων του μαθητή ετησίως μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο νηπιαγωγείο, καθώς και τον τρόπο καταβολής τους, την πολιτική του σχολείου για την επιστροφή των διδάκτρων σε περίπτωση διακοπής φοίτησης·

(vii) η επωνυμία, η έδρα του σχολείου και ο κατά νόμον υπεύθυνος του σχολείου·

(viii) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σχολείου, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευκολύνσεις του σχολείου, περιλαμβανομένων των γραφείων του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, των αιθουσών διδασκαλίας, των χώρων άθλησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας καθώς και χώρου παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών από προσοντούχο εν ενεργεία εκπαιδευτή εγκεκριμένου παροχέα πρώτων βοηθειών·

(ix) αναλυτική επεξήγηση των παροχών που το σχολείο θα εξασφαλίζει σε σχέση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ιδιαίτερα με τους όρους εισδοχής των παιδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς·

(x) οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(xi) οι όροι παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(2) Οι πληροφορίες που περιέχει ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή και να συνάδουν με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για εξασφάλιση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και με όλα τα σχετικά έντυπα που υποβάλλονται κατά διαστήματα στο Υπουργείο, δηλαδή στοιχεία του ιδιωτικού σχολείου για κάθε σχολική χρονιά, τα δίδακτρα, το διευθυντή, το διδακτικό προσωπικό, το αναλυτικό πρόγραμμα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα σπουδών γνωστικών αντικειμένων.

Καθορισμός διδάκτρων

16.-(1) Πριν από την πρώτη εγγραφή εκάστου μαθητή, τόσο ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο απ’ αυτό πρόσωπο συμφωνεί γραπτώς με τους γονείς/κηδεμόνες για το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων που πρέπει να καταβληθούν στο σχολείο μέχρι και την ολοκλήρωση της φοίτησης του μαθητή, με ολοκληρωμένη και λεπτομερή οικονομική κατάσταση. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση των γονέων/κηδεμόνων, περιλαμβανομένων των εξόδων που αφορούν στην καθημερινή φοίτηση του μαθητή, όπως την αγορά βιβλίων, στολής, συμμετοχών σε εκδηλώσεις/δράσεις/διαγωνισμούς, εκδρομές κ.ά.

(2) Ο ιδιοκτήτης κάθε σχολείου, με βάση το εδάφιο (3), μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους αποστέλλει προς την αρμόδια αρχή το ύψος των διδάκτρων, τελών και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία θα επιβαρύνονται οι μαθητές για την επόμενη σχολική χρονιά, οι οποίοι εγγράφονται για πρώτη φορά στο ιδιωτικό σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης:

Νοείται ότι, για το θερινό σχολείο η αίτηση υποβάλλεται τρεις μήνες πριν την έναρξη της λειτουργίας του.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή υποχρεούται δύο μήνες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να δημοσιοποιεί τα υποβληθέντα δίδακτρα, τέλη και άλλα δικαιώματα της επόμενης σχολικής χρονιάς για κάθε τάξη.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση επί των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο ιδιωτικό σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια αρχή και να αιτιολογεί τους λόγους της πιο πάνω αύξησης με επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία και επίσημα αποδεικτικά έγγραφα, όπως σχέδιο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμματισμών, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, μισθοδοσίες προσωπικού, έξοδα για αγορά εξοπλισμού, έξοδα για αναβάθμιση κτιρίων και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται αναγκαία από την αρμόδια αρχή.

(β) Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να δημοσιοποιεί το ύψος της αύξησης των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων, με βάση τα πιο πάνω:

Νοείται ότι, στην περίπτωση νέας εγγραφής μαθητή σε ενδιάμεση τάξη πέραν της πρώτης τάξης, τα συμφωνηθέντα δίδακτρα, τέλη ή και άλλα δικαιώματα δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων των μαθητών που φοιτούν στην ίδια τάξη.

(5) Ο ιδιοκτήτης ή οποιοδήποτε εντεταλμένο από τον ίδιο πρόσωπο, οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο και απόδειξη με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις εισπράξεις διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων.

(6) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (€15.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και το εκδικάζον την υπόθεση δικαστήριο μπορεί, ύστερα από δεύτερη καταδίκη, να διατάξει τον τερματισμό της λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.

Επιθεώρηση ιδιωτικών σχολείων

17.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου υποχρεούνται να επιτρέπουν στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου την είσοδο στο σχολείο και στις τάξεις κατά το χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί το σχολείο, για να επιθεωρήσουν και να εξακριβώσουν -

(α) Την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου·

(β) την απασχόληση του αναγκαίου προσοντούχου προσωπικού·

(γ) την τήρηση του καθορισμένου ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος·

(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία·

(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπευθύνους για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών, για χάρη της αρτιότερης λειτουργίας του σχολείου·

(στ) την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του σχολείου·

(ζ) την καταλληλόλητα των κτιριακών εγκαταστάσεων·

(η) τη συμμόρφωση του ιδιωτικού σχολείου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η επιθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διεξάγεται μία τουλάχιστον φορά το χρόνο και για την επιθεώρηση αυτή συντάσσεται έκθεση από τον αρμόδιο λειτουργό που τη διενήργησε η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό:

Νοείται ότι, η επιθεώρηση στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία αφορά στα τμήματα εκείνα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, καθώς και το εγκεκριμένο διδακτικό προσωπικό και τη διεύθυνση του σχολείου.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η έκθεση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), περιλαμβάνει, δυσμενείς παρατηρήσεις για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη και στο διευθυντή του σχολείου και τους καλεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία μικρότερη από ένα μήνα να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(4) Όποιος δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (3), διαπράττει αδίκημα, το οποίο, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 40.

Αρχείο

18.-(1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να τηρεί αρχείο από την ίδρυσή του, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, όπου είναι δυνατό, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό στο οποίο να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω-

(α) Μητρώο μαθητών (απαραίτητα και σε έντυπη μορφή)·

(β) πρωτόκολλο (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)·

(γ) βιβλίο Γενικού – Ειδικού Ελέγχου·

(δ) βιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων·

(ε) βιβλίο Ανεξεταστέων/Προαχθέντων∙

(στ) βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών·

(ζ) βιβλίο Κατατακτήριων Εξετάσεων·

(η) βιβλίο Διδαχθείσας και Εξεταστέας Ύλης·

(θ) ημερολόγιο Σχολείου·

(ι) παρουσιολόγιο Προσωπικού·

(ια) αρχείο καταχώρησης Βιβλιοθήκης·

(ιβ) βιβλίο κατανομής μαθημάτων·

(ιγ) βιβλίο πρακτικών Καθηγητικού Συλλόγου·

(ιδ) βιβλίο πρακτικών πειθαρχικού συμβουλίου.

Τα στοιχεία του Αρχείου που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ), (ε) και (στ) του παρόντος εδαφίου τηρούνται από το κάθε ιδιωτικό σχολείο ανελλιπώς, κρατούνται στο σχολείο διαχρονικά και παραδίδονται στο Υπουργείο, όποτε αυτό τους ζητηθεί.

(2) Τα καθορισμένα στο εδάφιο (1) αρχεία του σχολείου πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(3) Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του σχολείου σε άλλο πρόσωπο, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς σχετικά την αρμόδια αρχή, σ’ ένα (1) μήνα από τη μεταβίβαση, και να παραδώσει τα καθορισμένα στο εδάφιο (1) αρχεία του σχολείου στο νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος εξακολουθεί να τα τηρεί.

(4) Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου για οποιαδήποτε αιτία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται, σ’ ένα (1) μήνα από τη διακοπή, να ενημερώσει την αρμόδια αρχή και να παραδώσει τα αρχεία σ’ αυτήν.

Τίτλοι σπουδών, ενδεικτικά και απολυτήρια

19.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικά φοίτησης, δελτία προόδου, ενδεικτικά και απολυτήρια, των οποίων ο τύπος πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό και το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε θέματα προσωπικών δεδομένων.

(2) Το περιεχόμενο των πιο πάνω πιστοποιητικών δεν μπορεί να είναι παραπλανητικό ως προς το επίπεδο, τον τύπο του ιδιωτικού σχολείου και το περιεχόμενο των σπουδών που παρέχονται από το ιδιωτικό σχολείο.

(3) Τα μαθήματα που παρακολούθησε ο κάθε μαθητής ιδιωτικού σχολείου και η επίδοσή του σ‘ αυτά πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό φοίτησης, στο δελτίο προόδου, στο ενδεικτικό ή στο απολυτήριο που εκδίδεται σ’ αυτό μέχρι την ημέρα φοίτησης του μαθητή.

(4) Τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των μαθητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

(5)(α) Τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των μαθητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να χορηγούν τα πιστοποιητικά φοίτησης, τα δελτία προόδου, τα ενδεικτικά και τα απολυτήρια.

(β) Tο Υπουργείο χορηγεί έγγραφη βεβαίωση για τη φοίτηση του μαθητή βασιζόμενο στα στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλουν τα ιδιωτικά σχολεία στο εν λόγω Υπουργείο.

(6) Τα απολυτήρια που χορηγούνται από εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία είναι ισότιμα ή/και αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου, με τα απολυτήρια των δημοσίων σχολείων:

Νοείται ότι, όσον αφορά στο τεκμήριο γνώσης της ελληνικής γλώσσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 οι οποίες θα πρέπει να φαίνονται στο απολυτήριο κάθε μαθητή ανάλογα:

Νοείται περαιτέρω ότι, κανένας μαθητής δεν μπορεί να εξασφαλίσει απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ισότιμο των δημόσιων σχολείων εάν δεν έχει προηγουμένως ολοκληρώσει τη φοίτησή του, προκειμένου για τα εξατάξια ιδιωτικά σχολεία τον έκτο χρόνο και για τα επτατάξια τον έβδομο χρόνο.

Μετεγγραφές

20.-(1) Μαθητές που προέρχονται από δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης δύναται να εγγράφονται σε ιδιωτικό σχολείο ιδίου /αυτού ή παρομοίου τύπου, στην ίδια ή αντίστοιχη τάξη, για την οποία κρίθηκαν ικανοί να φοιτήσουν σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο θα φοιτήσουν.

(2) Προκειμένου περί μετεγγραφής μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης που προέρχονται από δημόσιο σχολείο σε ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου, οι μαθητές αυτοί δύναται να εγγράφονται στην τάξη, στην οποία θα καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

(3) Μαθητές που προέρχονται από ιδίου τύπου ιδιωτικό σχολείο, στα οποία η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, δεν παρακάθονται σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις για να εγγραφούν σε δημόσιο σχολείο, εκτός στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μαθητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον να επιλέξουν στο λυκειακό κύκλο ή στον κλάδο σπουδών της Τεχνικής Σχολής, μάθημα ή μαθήματα τα οποία θεωρούνται προαπαιτούμενα για την κατεύθυνση, τον κλάδο και την ειδικότητα φοίτησής τους και δεν τα έχουν διδαχθεί.

(4) Μαθητές που προέρχονται από παρομοίου ή διαφόρου τύπου ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, εγγράφονται σε δημόσιο σχολείο μετά από κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 12, 14 και 15 των περί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών και σε οποιαδήποτε άλλα μαθήματα αποφασίσει η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, νοουμένου ότι έχουν ήδη προαχθεί στην τάξη στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

(5) Μαθητές που προέρχονται από ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου/αυτού ή παρομοίου τύπου, δύναται να εγγράφονται σε ιδιωτικό σχολείο ιδίου/αυτού ή παρομοίου τύπου, στην ίδια ή αντίστοιχη τάξη, για την οποία κρίθηκαν ικανοί να φοιτήσουν σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο θα φοιτήσουν.

(6) Προκειμένου περί μετεγγραφής μαθητών που προέρχονται από ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου σε ιδιωτικό σχολείο ιδίου/αυτού ή παρομοίου τύπου σε δημόσιο σχολείο, οι μαθητές αυτοί δύναται να εγγράφονται στην τάξη, στην οποία θα καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργεί το ιδιωτικό σχολείο.

(7) Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων καθώς και οι ημερομηνίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις γνωστοποιούνται έγκαιρα με εγκύκλιο της αρμόδιας αρχής προς τα ιδιωτικά σχολεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή μπορεί σε έκτακτες, πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις να εγκρίνει τη διοργάνωση κατατακτήριων εξετάσεων σε άλλο χρόνο:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εγγραφή και μετεγγραφή μαθητών από ιδιωτικό σε δημόσιο σχολείο γίνεται σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς.

(8) Μετεγγραφή μαθητή σε δημοτικό σχολείο ή νηπιαγωγείο στην προδημοτική τάξη, από ιδιωτικό σχολείο διαφόρου ή παρομοίου τύπου ή το αντίθετο γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών.

(9) Τα μαθήματα που παρακολούθησε ο κάθε μαθητής ιδιωτικού σχολείου και η επίδοσή του σ’ αυτά πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό φοίτησης, το δελτίο προόδου, το ενδεικτικό ή το απολυτήριο που εκδίδεται σ’ αυτό μέχρι την ημέρα φοίτησης του μαθητή.

(10) Το Υπουργείο χορηγεί έγγραφη βεβαίωση για τη φοίτηση του μαθητή βασιζόμενο στα στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ιδιωτικά σχολεία στο εν λόγω Υπουργείο.

Εγγραφές-κατώτατη και ανώτατη ηλικία για εγγραφή και φοίτηση

21. Για την κατώτατη και ανώτατη ηλικία για εγγραφή και φοίτηση σε ιδιωτικό σχολείο εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών και των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών.

Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού σχολείου

22.-(1)(α) Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού σχολείου ιδίου ή παρομοίου τύπου πρέπει να κατέχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται, αντίστοιχα, για το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό των δημοσίων σχολείων. Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε δημόσια σχολεία ή εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος:

Νοείται ότι, το διδακτικό προσωπικό, το οποίο εργοδοτείτο σε ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019 και το οποίο συνεχίζει να εργοδοτείται σε ιδιωτικά σχολεία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2024, δύναται να μην κατέχει τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα με το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων για διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτό διδάσκει.

(β) Ο Διευθυντής ιδιωτικού νηπιαγωγείου πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή πείρα σε δημόσια νηπιαγωγεία ή εγκεκριμένα ιδιωτικά νηπιαγωγεία στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος.

(γ) Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού σχολείου διαφόρου τύπου είναι δυνατόν να μην κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα που απαιτούνται για το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων, όμως η εξασφάλιση πιστοποιητικού ισοτιμίας από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. στον κλάδο σπουδών του συγκεκριμένου μαθήματος που θα διδαχθεί είναι απαραίτητη:

Νοείται, ότι σε ιδιωτικά σχολεία, διαφόρου τύπου από τα δημόσια, είναι δυνατόν ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό να έχουν ειδικά προσόντα για την πρόσληψή τους, όμως, απαιτείται σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής.

(δ) [Διαγράφηκε].

(2) Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας υποβάλλει κατάλογο για το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και, σε περίπτωση νέου προσώπου ο κατάλογος συνοδεύεται από τα σχετικά έντυπα και πιστοποιητικά.

(3) Ο ιδιοκτήτης μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. Το Υπουργείο προσκαλεί τους διευθυντές ιδιωτικών σχολείων να στείλουν το διδακτικό προσωπικό τους στα επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνει εκεί, όπου είναι δυνατό.

(4) Κανένας εκπαιδευτικός δεν προσλαμβάνεται ως Διευθυντής ή ως μέλος διδακτικού προσωπικού σε ιδιωτικό σχολείο, εάν δεν έχει προηγουμένως προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πρωτότυπο πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται ότι το άτομο αυτό δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.

Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων

23.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργείο καταρτίζει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και μετέπειτα τηρεί μητρώο, το οποίο καλείται Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων στο οποίο εγγράφονται το όνομα, η διεύθυνση, τα προσόντα και τα εγκεκριμένα διδασκόμενα μάθημα τα οποία δικαιούται να διδάσκει σε εγκεκριμένο από το εν λόγω Υπουργείο ιδιωτικό σχολείο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε ορίσει ο Υπουργός.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να διαγράψει πρόσωπο από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων, εάν έπαυσαν να υφίστανται ή ουδέποτε υφίσταντο οι προϋποθέσεις για εγγραφή του στο εν λόγω Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αρμοδιότητες Διευθυντή

24.-(1) Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου έχει ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη και της αρμόδιας αρχής για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και εκτελεί πάντα τα ανάλογα καθήκοντα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.

(2) Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου ασκεί πειθαρχική εξουσία στο διδακτικό προσωπικού του σχολείου, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου και τους όρους πρόσληψης που υπόγραψε με τον ιδιοκτήτη.

(3)(α) Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου δε δύναται να διευθύνει πέραν του ενός ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής θερινού σχολείου μπορεί να είναι ο διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου στις εγκαταστάσεις του οποίου λειτουργεί θερινό σχολείο.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «ιδιωτικό σχολείο» περιλαμβάνει και παράρτημα ιδιωτικού σχολείου.

Σύλλογοι Διδακτικού Προσωπικού

25.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, να συστήσει με πρωτοβουλία του Διευθυντή Σύλλογο Διδακτικού Προσωπικού. Η σύνθεση, η λειτουργία, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Συλλόγου είναι κατ’ αναλογία ίδια με εκείνα των δημοσίων σχολείων, εκτός και αν καθορίζονται διαφορετικά στην υφιστάμενη νομοθεσία.

(2) Για τις εργασίες του Συλλόγου του Διδακτικού Προσωπικού συντάσσονται πρακτικά, τα οποία είναι στη διάθεση των αρμοδίων λειτουργών του Υπουργείου.

Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών

26.-(1) Ο Σύλλογος του Διδακτικού Προσωπικού υποδεικνύει κάθε χρόνο το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών στο οποίο μετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου ή εκπρόσωπός του Βοηθός Διευθυντής, ως Πρόεδρος, δυο μέλη του διδακτικού προσωπικού, ο υπεύθυνος του τμήματος, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του τμήματος του μαθητή:

Νοείται ότι, μετά από διαβούλευση, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου δύναται να μη συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαθητών· συμμετέχει όμως στις συνεδριάσεις εκείνες όπου διερευνώνται σοβαρά παραπτώματα.

(2) Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών, εκτός εάν τυγχάνει να είναι και Διευθυντής:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής του σχολείου δεν δύναται να μειώσει ή να αυξήσει ποινή, η οποία επιβλήθηκε από το Σύλλογο Διδακτικού Προσωπικού ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών.

(3) Η αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαθητών καθορίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων και οποιαδήποτε ποινή πέραν της αρμοδιότητας του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαθητών ανήκει στον Σύλλογο του Διδακτικού Προσωπικού.

(4) Κάθε ποινή αποβολής μαθητή πέραν των οκτώ (8) ημερών ή/και αποβολής διά παντός, υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής:

Νοείται ότι, κατά τη διαδικασία μελέτης του αιτήματος από την αρμόδια αρχή οι γονείς και οι κηδεμόνες του μαθητή έχουν δικαίωμα υποβολής των δικών τους απόψεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση έγκρισης από την αρμόδια αρχή της διά παντός αποβολής διασφαλίζονται τα δικαιώματα του μαθητή για εξασφάλιση φοίτησης σε άλλο σχολείο.