Μετεγγραφές

20.-(1) Μαθητές που προέρχονται από δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης δύναται να εγγράφονται σε ιδιωτικό σχολείο ιδίου /αυτού ή παρομοίου τύπου, στην ίδια ή αντίστοιχη τάξη, για την οποία κρίθηκαν ικανοί να φοιτήσουν σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο θα φοιτήσουν.

(2) Προκειμένου περί μετεγγραφής μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης που προέρχονται από δημόσιο σχολείο σε ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου, οι μαθητές αυτοί δύναται να εγγράφονται στην τάξη, στην οποία θα καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

(3) Μαθητές που προέρχονται από ιδίου τύπου ιδιωτικό σχολείο, στα οποία η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, δεν παρακάθονται σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις για να εγγραφούν σε δημόσιο σχολείο, εκτός στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μαθητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον να επιλέξουν στο λυκειακό κύκλο ή στον κλάδο σπουδών της Τεχνικής Σχολής, μάθημα ή μαθήματα τα οποία θεωρούνται προαπαιτούμενα για την κατεύθυνση, τον κλάδο και την ειδικότητα φοίτησής τους και δεν τα έχουν διδαχθεί.

(4) Μαθητές που προέρχονται από παρομοίου ή διαφόρου τύπου ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, εγγράφονται σε δημόσιο σχολείο μετά από κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 12, 14 και 15 των περί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών και σε οποιαδήποτε άλλα μαθήματα αποφασίσει η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, νοουμένου ότι έχουν ήδη προαχθεί στην τάξη στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

(5) Μαθητές που προέρχονται από ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου/αυτού ή παρομοίου τύπου, δύναται να εγγράφονται σε ιδιωτικό σχολείο ιδίου/αυτού ή παρομοίου τύπου, στην ίδια ή αντίστοιχη τάξη, για την οποία κρίθηκαν ικανοί να φοιτήσουν σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο θα φοιτήσουν.

(6) Προκειμένου περί μετεγγραφής μαθητών που προέρχονται από ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου σε ιδιωτικό σχολείο ιδίου/αυτού ή παρομοίου τύπου σε δημόσιο σχολείο, οι μαθητές αυτοί δύναται να εγγράφονται στην τάξη, στην οποία θα καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργεί το ιδιωτικό σχολείο.

(7) Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων καθώς και οι ημερομηνίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις γνωστοποιούνται έγκαιρα με εγκύκλιο της αρμόδιας αρχής προς τα ιδιωτικά σχολεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή μπορεί σε έκτακτες, πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις να εγκρίνει τη διοργάνωση κατατακτήριων εξετάσεων σε άλλο χρόνο:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εγγραφή και μετεγγραφή μαθητών από ιδιωτικό σε δημόσιο σχολείο γίνεται σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς.

(8) Μετεγγραφή μαθητή σε δημοτικό σχολείο ή νηπιαγωγείο στην προδημοτική τάξη, από ιδιωτικό σχολείο διαφόρου ή παρομοίου τύπου ή το αντίθετο γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών.

(9) Τα μαθήματα που παρακολούθησε ο κάθε μαθητής ιδιωτικού σχολείου και η επίδοσή του σ’ αυτά πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό φοίτησης, το δελτίο προόδου, το ενδεικτικό ή το απολυτήριο που εκδίδεται σ’ αυτό μέχρι την ημέρα φοίτησης του μαθητή.

(10) Το Υπουργείο χορηγεί έγγραφη βεβαίωση για τη φοίτηση του μαθητή βασιζόμενο στα στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ιδιωτικά σχολεία στο εν λόγω Υπουργείο.