Τίτλοι σπουδών, ενδεικτικά και απολυτήρια

19.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικά φοίτησης, δελτία προόδου, ενδεικτικά και απολυτήρια, των οποίων ο τύπος πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό και το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε θέματα προσωπικών δεδομένων.

(2) Το περιεχόμενο των πιο πάνω πιστοποιητικών δεν μπορεί να είναι παραπλανητικό ως προς το επίπεδο, τον τύπο του ιδιωτικού σχολείου και το περιεχόμενο των σπουδών που παρέχονται από το ιδιωτικό σχολείο.

(3) Τα μαθήματα που παρακολούθησε ο κάθε μαθητής ιδιωτικού σχολείου και η επίδοσή του σ‘ αυτά πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό φοίτησης, στο δελτίο προόδου, στο ενδεικτικό ή στο απολυτήριο που εκδίδεται σ’ αυτό μέχρι την ημέρα φοίτησης του μαθητή.

(4) Τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των μαθητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

(5)(α) Τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των μαθητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να χορηγούν τα πιστοποιητικά φοίτησης, τα δελτία προόδου, τα ενδεικτικά και τα απολυτήρια.

(β) Tο Υπουργείο χορηγεί έγγραφη βεβαίωση για τη φοίτηση του μαθητή βασιζόμενο στα στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλουν τα ιδιωτικά σχολεία στο εν λόγω Υπουργείο.

(6) Τα απολυτήρια που χορηγούνται από εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία είναι ισότιμα ή/και αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου, με τα απολυτήρια των δημοσίων σχολείων:

Νοείται ότι, όσον αφορά στο τεκμήριο γνώσης της ελληνικής γλώσσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 οι οποίες θα πρέπει να φαίνονται στο απολυτήριο κάθε μαθητή ανάλογα:

Νοείται περαιτέρω ότι, κανένας μαθητής δεν μπορεί να εξασφαλίσει απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ισότιμο των δημόσιων σχολείων εάν δεν έχει προηγουμένως ολοκληρώσει τη φοίτησή του, προκειμένου για τα εξατάξια ιδιωτικά σχολεία τον έκτο χρόνο και για τα επτατάξια τον έβδομο χρόνο.