Αρχείο

18.-(1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να τηρεί αρχείο από την ίδρυσή του, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, όπου είναι δυνατό, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό στο οποίο να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω-

(α) Μητρώο μαθητών (απαραίτητα και σε έντυπη μορφή)·

(β) πρωτόκολλο (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)·

(γ) βιβλίο Γενικού – Ειδικού Ελέγχου·

(δ) βιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων·

(ε) βιβλίο Ανεξεταστέων/Προαχθέντων∙

(στ) βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών·

(ζ) βιβλίο Κατατακτήριων Εξετάσεων·

(η) βιβλίο Διδαχθείσας και Εξεταστέας Ύλης·

(θ) ημερολόγιο Σχολείου·

(ι) παρουσιολόγιο Προσωπικού·

(ια) αρχείο καταχώρησης Βιβλιοθήκης·

(ιβ) βιβλίο κατανομής μαθημάτων·

(ιγ) βιβλίο πρακτικών Καθηγητικού Συλλόγου·

(ιδ) βιβλίο πρακτικών πειθαρχικού συμβουλίου.

Τα στοιχεία του Αρχείου που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ), (ε) και (στ) του παρόντος εδαφίου τηρούνται από το κάθε ιδιωτικό σχολείο ανελλιπώς, κρατούνται στο σχολείο διαχρονικά και παραδίδονται στο Υπουργείο, όποτε αυτό τους ζητηθεί.

(2) Τα καθορισμένα στο εδάφιο (1) αρχεία του σχολείου πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(3) Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του σχολείου σε άλλο πρόσωπο, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς σχετικά την αρμόδια αρχή, σ’ ένα (1) μήνα από τη μεταβίβαση, και να παραδώσει τα καθορισμένα στο εδάφιο (1) αρχεία του σχολείου στο νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος εξακολουθεί να τα τηρεί.

(4) Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου για οποιαδήποτε αιτία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται, σ’ ένα (1) μήνα από τη διακοπή, να ενημερώσει την αρμόδια αρχή και να παραδώσει τα αρχεία σ’ αυτήν.