Επιθεώρηση ιδιωτικών σχολείων

17.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου υποχρεούνται να επιτρέπουν στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου την είσοδο στο σχολείο και στις τάξεις κατά το χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί το σχολείο, για να επιθεωρήσουν και να εξακριβώσουν -

(α) Την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου·

(β) την απασχόληση του αναγκαίου προσοντούχου προσωπικού·

(γ) την τήρηση του καθορισμένου ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος·

(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία·

(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπευθύνους για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών, για χάρη της αρτιότερης λειτουργίας του σχολείου·

(στ) την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του σχολείου·

(ζ) την καταλληλόλητα των κτιριακών εγκαταστάσεων·

(η) τη συμμόρφωση του ιδιωτικού σχολείου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η επιθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διεξάγεται μία τουλάχιστον φορά το χρόνο και για την επιθεώρηση αυτή συντάσσεται έκθεση από τον αρμόδιο λειτουργό που τη διενήργησε η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό:

Νοείται ότι, η επιθεώρηση στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία αφορά στα τμήματα εκείνα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, καθώς και το εγκεκριμένο διδακτικό προσωπικό και τη διεύθυνση του σχολείου.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η έκθεση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), περιλαμβάνει, δυσμενείς παρατηρήσεις για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη και στο διευθυντή του σχολείου και τους καλεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία μικρότερη από ένα μήνα να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(4) Όποιος δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (3), διαπράττει αδίκημα, το οποίο, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 40.