Καθορισμός διδάκτρων

16.-(1) Πριν από την πρώτη εγγραφή εκάστου μαθητή, τόσο ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο απ’ αυτό πρόσωπο συμφωνεί γραπτώς με τους γονείς/κηδεμόνες για το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων που πρέπει να καταβληθούν στο σχολείο μέχρι και την ολοκλήρωση της φοίτησης του μαθητή, με ολοκληρωμένη και λεπτομερή οικονομική κατάσταση. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση των γονέων/κηδεμόνων, περιλαμβανομένων των εξόδων που αφορούν στην καθημερινή φοίτηση του μαθητή, όπως την αγορά βιβλίων, στολής, συμμετοχών σε εκδηλώσεις/δράσεις/διαγωνισμούς, εκδρομές κ.ά.

(2) Ο ιδιοκτήτης κάθε σχολείου, με βάση το εδάφιο (3), μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους αποστέλλει προς την αρμόδια αρχή το ύψος των διδάκτρων, τελών και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία θα επιβαρύνονται οι μαθητές για την επόμενη σχολική χρονιά, οι οποίοι εγγράφονται για πρώτη φορά στο ιδιωτικό σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης:

Νοείται ότι, για το θερινό σχολείο η αίτηση υποβάλλεται τρεις μήνες πριν την έναρξη της λειτουργίας του.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή υποχρεούται δύο μήνες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να δημοσιοποιεί τα υποβληθέντα δίδακτρα, τέλη και άλλα δικαιώματα της επόμενης σχολικής χρονιάς για κάθε τάξη.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση επί των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο ιδιωτικό σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια αρχή και να αιτιολογεί τους λόγους της πιο πάνω αύξησης με επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία και επίσημα αποδεικτικά έγγραφα, όπως σχέδιο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμματισμών, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, μισθοδοσίες προσωπικού, έξοδα για αγορά εξοπλισμού, έξοδα για αναβάθμιση κτιρίων και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται αναγκαία από την αρμόδια αρχή.

(β) Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να δημοσιοποιεί το ύψος της αύξησης των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων, με βάση τα πιο πάνω:

Νοείται ότι, στην περίπτωση νέας εγγραφής μαθητή σε ενδιάμεση τάξη πέραν της πρώτης τάξης, τα συμφωνηθέντα δίδακτρα, τέλη ή και άλλα δικαιώματα δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων των μαθητών που φοιτούν στην ίδια τάξη.

(5) Ο ιδιοκτήτης ή οποιοδήποτε εντεταλμένο από τον ίδιο πρόσωπο, οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο και απόδειξη με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις εισπράξεις διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων.

(6) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (€15.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και το εκδικάζον την υπόθεση δικαστήριο μπορεί, ύστερα από δεύτερη καταδίκη, να διατάξει τον τερματισμό της λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.