Εγγραφές-κατώτατη και ανώτατη ηλικία για εγγραφή και φοίτηση

21. Για την κατώτατη και ανώτατη ηλικία για εγγραφή και φοίτηση σε ιδιωτικό σχολείο εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών και των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών.