Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού σχολείου

22.-(1)(α) Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού σχολείου ιδίου ή παρομοίου τύπου πρέπει να κατέχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται, αντίστοιχα, για το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό των δημοσίων σχολείων. Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε δημόσια σχολεία ή εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος:

Νοείται ότι, το διδακτικό προσωπικό, το οποίο εργοδοτείτο σε ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019 και το οποίο συνεχίζει να εργοδοτείται σε ιδιωτικά σχολεία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2024, δύναται να μην κατέχει τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα με το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων για διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτό διδάσκει.

(β) Ο Διευθυντής ιδιωτικού νηπιαγωγείου πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή πείρα σε δημόσια νηπιαγωγεία ή εγκεκριμένα ιδιωτικά νηπιαγωγεία στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος.

(γ) Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού σχολείου διαφόρου τύπου είναι δυνατόν να μην κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα που απαιτούνται για το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων, όμως η εξασφάλιση πιστοποιητικού ισοτιμίας από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. στον κλάδο σπουδών του συγκεκριμένου μαθήματος που θα διδαχθεί είναι απαραίτητη:

Νοείται, ότι σε ιδιωτικά σχολεία, διαφόρου τύπου από τα δημόσια, είναι δυνατόν ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό να έχουν ειδικά προσόντα για την πρόσληψή τους, όμως, απαιτείται σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής.

(δ) [Διαγράφηκε].

(2) Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας υποβάλλει κατάλογο για το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και, σε περίπτωση νέου προσώπου ο κατάλογος συνοδεύεται από τα σχετικά έντυπα και πιστοποιητικά.

(3) Ο ιδιοκτήτης μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. Το Υπουργείο προσκαλεί τους διευθυντές ιδιωτικών σχολείων να στείλουν το διδακτικό προσωπικό τους στα επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνει εκεί, όπου είναι δυνατό.

(4) Κανένας εκπαιδευτικός δεν προσλαμβάνεται ως Διευθυντής ή ως μέλος διδακτικού προσωπικού σε ιδιωτικό σχολείο, εάν δεν έχει προηγουμένως προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πρωτότυπο πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται ότι το άτομο αυτό δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.