Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων

23.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργείο καταρτίζει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και μετέπειτα τηρεί μητρώο, το οποίο καλείται Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων στο οποίο εγγράφονται το όνομα, η διεύθυνση, τα προσόντα και τα εγκεκριμένα διδασκόμενα μάθημα τα οποία δικαιούται να διδάσκει σε εγκεκριμένο από το εν λόγω Υπουργείο ιδιωτικό σχολείο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε ορίσει ο Υπουργός.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να διαγράψει πρόσωπο από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων, εάν έπαυσαν να υφίστανται ή ουδέποτε υφίσταντο οι προϋποθέσεις για εγγραφή του στο εν λόγω Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.