Αρμοδιότητες Διευθυντή

24.-(1) Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου έχει ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη και της αρμόδιας αρχής για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και εκτελεί πάντα τα ανάλογα καθήκοντα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.

(2) Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου ασκεί πειθαρχική εξουσία στο διδακτικό προσωπικού του σχολείου, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου και τους όρους πρόσληψης που υπόγραψε με τον ιδιοκτήτη.

(3)(α) Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου δε δύναται να διευθύνει πέραν του ενός ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής θερινού σχολείου μπορεί να είναι ο διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου στις εγκαταστάσεις του οποίου λειτουργεί θερινό σχολείο.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «ιδιωτικό σχολείο» περιλαμβάνει και παράρτημα ιδιωτικού σχολείου.