Σύλλογοι Διδακτικού Προσωπικού

25.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, να συστήσει με πρωτοβουλία του Διευθυντή Σύλλογο Διδακτικού Προσωπικού. Η σύνθεση, η λειτουργία, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Συλλόγου είναι κατ’ αναλογία ίδια με εκείνα των δημοσίων σχολείων, εκτός και αν καθορίζονται διαφορετικά στην υφιστάμενη νομοθεσία.

(2) Για τις εργασίες του Συλλόγου του Διδακτικού Προσωπικού συντάσσονται πρακτικά, τα οποία είναι στη διάθεση των αρμοδίων λειτουργών του Υπουργείου.