Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών

26.-(1) Ο Σύλλογος του Διδακτικού Προσωπικού υποδεικνύει κάθε χρόνο το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών στο οποίο μετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου ή εκπρόσωπός του Βοηθός Διευθυντής, ως Πρόεδρος, δυο μέλη του διδακτικού προσωπικού, ο υπεύθυνος του τμήματος, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του τμήματος του μαθητή:

Νοείται ότι, μετά από διαβούλευση, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου δύναται να μη συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαθητών· συμμετέχει όμως στις συνεδριάσεις εκείνες όπου διερευνώνται σοβαρά παραπτώματα.

(2) Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών, εκτός εάν τυγχάνει να είναι και Διευθυντής:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής του σχολείου δεν δύναται να μειώσει ή να αυξήσει ποινή, η οποία επιβλήθηκε από το Σύλλογο Διδακτικού Προσωπικού ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών.

(3) Η αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαθητών καθορίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων και οποιαδήποτε ποινή πέραν της αρμοδιότητας του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαθητών ανήκει στον Σύλλογο του Διδακτικού Προσωπικού.

(4) Κάθε ποινή αποβολής μαθητή πέραν των οκτώ (8) ημερών ή/και αποβολής διά παντός, υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής:

Νοείται ότι, κατά τη διαδικασία μελέτης του αιτήματος από την αρμόδια αρχή οι γονείς και οι κηδεμόνες του μαθητή έχουν δικαίωμα υποβολής των δικών τους απόψεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση έγκρισης από την αρμόδια αρχή της διά παντός αποβολής διασφαλίζονται τα δικαιώματα του μαθητή για εξασφάλιση φοίτησης σε άλλο σχολείο.