Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων

27.-(1) Ιδρύεται στο Υπουργείο Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων, η οποία έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από έντεκα μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ήτοι -

(α) Το Γενικό Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·

(β) δύο λειτουργούς από το Υπουργείο οι οποίοι εκπροσωπούν τη Διεύθυνση Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης·

(γ) δύο μέλη μετά από διαβούλευση με τους οργανωμένους φορείς που εκπροσωπούν τους γονείς ιδιωτικών σχολείων·

(δ) τρία πρόσωπα με ειδικά προσόντα και γνώσεις, συναφή με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου (νομικός ή/και εγκεκριμένος ελεγκτής ή/και εκπαιδευτικός ή/και αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός ή/και άλλα)∙

(ε) οι τρεις εκάστοτε εκπρόσωποι των θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο τριών (3) ετών και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Στην περίπτωση που μια θέση κενούται για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο εδάφιο (4), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην πλήρωση της θέσης για το υπόλοιπο της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Νοείται ότι, η πλήρωση της θέσης θα γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή να κηρύξει τη θέση του χηρεύουσα και στη συνέχεια να προβεί στην πλήρωση της θέσης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που αυτό απουσιάσει από τις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για δύο αδικαιολόγητες ή τέσσερις δικαιολογημένες φορές.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συστήνει ειδικές υποεπιτροπές, που απαρτίζονται από μέλη της ή από άλλα μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις που ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ’ αυτήν εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα που ήθελε παραπέμψει ο Υπουργός σ’ αυτές.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της, καθώς και τη διαδικασία λειτουργίας οποιασδήποτε υποεπιτροπής της.

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και σε έκτακτες περιπτώσεις, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή μετά από απαίτηση τουλάχιστον τεσσάρων μελών της.

(8) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου που ορίζεται από τον Υπουργό.

(9) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν επηρεάζεται από κενωθείσα θέση μέλους της, εφόσον ο αριθμός των μελών τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων.