Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών

28. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα ή αποζημίωση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.