Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων

29.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή-

(α) Συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για θέματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων·

(β) συμβουλεύει την αρμόδια αρχή αναφορικά με τον τύπο, τα προγράμματα και το επίπεδο των ιδιωτικών σχολείων·

(γ) ασκεί τον απαιτούμενο από τον παρόντα Νόμο εποπτικό έλεγχο των εγκεκριμένων ιδιωτικών σχολείων και συμβουλεύει τον Υπουργό για την επιβολή των καθορισμένων πειθαρχικών κυρώσεων, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) συμβουλεύει τον Υπουργό για την καταχώρηση κατηγορητηρίων στο δικαστήριο αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Αστυνομίας·

(ε) παρακολουθεί την έγκαιρη έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ή αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(στ) παρακολουθεί την τήρηση του Μητρώου Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων, Μητρώου Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 23·

(ζ) συμβουλεύει τον Υπουργό για την εκπαιδευτική πολιτική που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση·

(η) υποβάλλει εισηγήσεις για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό·

(θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτήν από τον παρόντα Νόμο.

(ι) συμβουλεύει τον Υπουργό για το χειρισμό ένστασης για το ύψος των υποβληθέντων διδάκτρων, τελών ή άλλων δικαιωμάτων, με βάση το εδάφιο (7) του άρθρου 16.