Σύσταση Ειδικών επιτροπών ή υποεπιτροπών

30. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συστήνει ειδικές επιτροπές ή υποεπιτροπές, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ’ αυτήν εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα που ήθελε παραπέμψει σ’ αυτήν ο Υπουργός ή που εκάστοτε ήθελε θεωρήσει αναγκαίες. Οι ειδικές επιτροπές ή οι υποεπιτροπές αυτές απαρτίζονται από μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή και από άλλα μέλη που ήθελε ορίσει ο Υπουργός σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 32.