Γραμματέας, προσωπικό και γραφεία

31.-(1) Χρέη Γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκτελεί λειτουργός, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή για το σκοπό αυτό, και ο οποίος ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(2) Το Υπουργείο παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε προσωπικό και γραφεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ανατιθεμένων σ’ αυτή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.