Διορισμός Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, για διερεύνηση παραβάσεων της νομοθεσίας

32.-(1) Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να αναθέσει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει «Ειδική Επιτροπή Ελέγχου», η οποία έχει το καθήκον του ελέγχου της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών.

(2) Αναλόγως με το υπό διερεύνηση θέμα, ως μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου δύναται να συμμετάσχουν λειτουργοί του Υπουργείου, μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και λειτουργοί από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

(3) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Την επιθεώρηση των εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολείων για σκοπούς εξακρίβωσης της τήρησης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας τους και της τήρησης των διατάξεων του Νόμου·

(β) τη διερεύνηση, συλλογή πληροφοριών, λήψη καταθέσεων και εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης μαρτυρίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση πειθαρχικών παραβάσεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών·

(γ) την υποχρέωση να εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας·

(δ) τη διενέργεια κάθε άλλης προπαρασκευαστικής πράξης που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών·

(ε) τη σύνταξη και υποβολή τεκμηριωμένων εκθέσεων προς τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις διερευνώμενες υποθέσεις με απώτερο στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Υπουργό·