Διερεύνηση πειθαρχικών αδικημάτων από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και διοικητικές ποινές

33.-(1) Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων, το διοικητικό συμβούλιο του σχολείου, το διευθυντικό καθώς και το διδακτικό προσωπικό που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων υπόκεινται σε πειθαρχικές ποινές :

(α) Αν καταδικαστούν για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(β) αν επιδείξουν διαγωγή επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία·

(γ) αν παραβούν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς και εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι πειθαρχικές ποινές που δύναται να επιβληθούν είναι:

(α) Γραπτή επίπληξη·

(β) ανακοίνωση στον τύπο·

(γ) ανάκληση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την περίπτωση·

(δ) διαγραφή από το Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων ιδιωτικού σχολείου που είναι ήδη εγγεγραμμένο·

(ε) διαγραφή διδακτικού προσωπικού εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων:

Νοείται ότι, αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον ιδιοκτήτη ή μέλους του διοικητικού, του διευθυντικού ή του διδακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Μητρώα που διατηρεί το Υπουργείο, ουδεμία πειθαρχική ποινή επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχισθεί εναντίον αυτού για το ίδιο αδίκημα μέχρι την τελική εκδίκαση και αποπεράτωση της ποινικής δίωξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε ιδιοκτήτη ή μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή διδακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Μητρώα που διατηρεί το Υπουργείο, ο οποίος έχει διωχθεί ποινικά και δε βρέθηκε ένοχος, δε δύναται να επιβληθεί πειθαρχική ποινή για την ίδια κατηγορία.