Πειθαρχική διαδικασία

34.-(1)(α) Αν περιέλθει σε γνώση του Υπουργείου ή καταγγελθεί σε αυτό ότι ο ιδιοκτήτης ή το διευθυντικό προσωπικό εγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, ο Γενικός Διευθυντής αναθέτει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για τη διεξαγωγή έρευνας.

(β) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα της επιτόπιας διερεύνησης στο ιδιωτικό σχολείο αν το πιθανό πειθαρχικό αδίκημα έχει σχέση με τη λειτουργία του. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη του υποστατικού την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων, καθώς και την παροχή πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. Ο υπό διερεύνηση ιδιοκτήτης ή μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή διδακτικού προσωπικού υποχρεούται να υποβάλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ελέγχου τις απόψεις του αναφορικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.

(γ) Εάν η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου από την έρευνα την οποία διεξάγει, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία η οποία στηρίζει οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα, προβαίνει στη σύνταξη απαλλακτικής πρότασης προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(δ) Εάν η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου από την έρευνα την οποία διεξάγει συμπεραίνει ότι πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως πειθαρχικό αδίκημα, υποβάλει αμέσως το πόρισμά της στη Συμβουλευτική Επιτροπή με πλήρη αιτιολογία και με όλα τα σχετικά έγγραφα.

(2)(α) Εάν η Συμβουλευτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίσει ότι πιθανολογείται διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, τότε δύναται να ζητήσει την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης στην παρουσία του υπό διερεύνηση ιδιοκτήτη, διευθυντή ή μέλους διδακτικού προσωπικού σε καθορισμένο χρόνο.

(β) Εάν το διωκόμενο πρόσωπο δεν εμφανισθεί κατά την ορισθείσα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ημερομηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, τότε κατόπιν απόδειξης της επίδοσης της κλήσης και του κατηγορητηρίου σ’ αυτόν, η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται στην απουσία του.

(γ) Κατά την ακρόαση τηρούνται πρακτικά.

(δ) Κάθε απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αποστέλλεται ως εισήγηση στον Υπουργό.

(3) Αν περιέλθει σε γνώση του Υπουργείου ή καταγγελθεί η λειτουργία μη εγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου η υπόθεση παραπέμπεται στην αστυνομία για διερεύνηση.

(4) Το Υπουργείο παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσης που παραπέμφθηκε στην αστυνομία και δύναται να ενημερώνει σχετικά το κοινό.