Διαφημίσεις ιδιωτικού σχολείου

35.-(1) Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν δικαιούται να διαφημίζεται ως αναγνωρισμένο ιδιωτικό σχολείο, εάν δεν έχει εγγραφεί προηγουμένως στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων που τηρείται στο Υπουργείο.

(2) Κανένα εγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο δεν δικαιούται να διαφημίζει στοιχεία παραπλανητικά που δεν συνάδουν με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους και δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (€5.000) ευρώ.