Ειδικές διατάξεις για ιδιωτικά σχολεία

36.-(1) Ιδιωτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούν μαθητές που διανύουν την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης:

(α) Πρέπει να μην είναι εσπερινό σχολείο που λειτουργεί μεταξύ των ωρών 4:00΄ μ.μ. και 10:00΄ μ.μ.·

(β) δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο υποχρεωτική διδασκαλία θρησκείας ή δόγματος διαφορετικού από εκείνο, στο οποίο ανήκει ο μαθητής, και ο εξαναγκασμός του μαθητή να αλλάξει ή να μην αλλάξει τη θρησκεία του.