Εισαγωγικές εξετάσεις για εγγραφή σε ιδιωτικό σχολείο και ημερομηνία εγγραφών σε ιδιωτικό σχολείο

37.-(1) Η αρμόδια αρχή με σχετική εγκύκλιο καθορίζει τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξάγονται τυχόν εισαγωγικές εξετάσεις για εγγραφή των μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία:

Νοείται ότι, η όλη διαδικασία των εξετάσεων και εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου και όχι αργότερα από τη 15η Μαΐου κάθε σχολικής χρονιάς.

(2) Η αρμόδια αρχή με εγκύκλιό της καθορίζει τις ημέρες κατά τις οποίες θα διεξαχθούν οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη ιδιωτικού σχολείου.

(3) Τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται να διεξάγουν τις εξετάσεις και να ολοκληρώνουν τις εγγραφές τους στην καθορισμένη από την αρμόδια αρχή χρονική περίοδο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).