Ειδικές διατάξεις λειτουργίας θερινού σχολείου

38.-(1) Ιδιωτικό σχολείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου δύναται να επεκτείνει την περίοδο λειτουργίας του κατά τη θερινή περίοδο πέραν από το καθορισμένο ωρολόγιο πρόγραμμά του και να λειτουργήσει στις ίδιες εγκαταστάσεις ως θερινό σχολείο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ιδιωτικό σχολείο λειτουργεί ως θερινό σχολείο χωρίς διαφοροποίηση στο αναλυτικό πρόγραμμα γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται καθώς και στο διδακτικό προσωπικό του, δεν υποχρεούται να εξασφαλίσει έγκριση από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση που ιδιωτικό σχολείο θα λειτουργήσει ως θερινό σχολείο με διαφοροποιήσεις ως προς το εγκεκριμένο αναλυτικό του πρόγραμμα, το διδακτικό προσωπικό του ή και με χρήση άλλων εγκαταστάσεων τότε θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας:

Νοείται ότι, εάν το ιδιωτικό σχολείο θα λειτουργήσει ως Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν το ιδιωτικό σχολείο θα χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο σχολές Γυμναστικής ή και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών.

(3) Σε θερινό σχολείο μπορεί να εργαστεί μόνο διδακτικό προσωπικό, τα προσόντα του οποίου μπορούν να αξιολογηθούν από το Υπουργείο ή είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο διοριστέων ή διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

(4) Πριν την εγγραφή μαθητή σε θερινό σχολείο, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει τους γονείς ή κηδεμόνες του για όλες τις σχετικές διατάξεις λειτουργίας του.