Αναστολή λειτουργίας ή τερματισμός της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου και φοίτηση εγγεγραμμένων μαθητών

39.-(1) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης προγραμματίζει την αναστολή ή τον τερματισμό της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή και προειδοποιεί το συντομότερο δυνατό, και πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς όλους τους γονείς για την πρόθεσή του να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του σχολείου. Το ιδιωτικό σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, για το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών.

(2) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου οφείλει να ενημερώσει εντός τριάντα (30) ημερών τόσο τους γονείς όσο και το Υπουργείο για την πρόθεσή του να προβεί σε αναστολή, διακοπή ή και τερματισμό λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση για αναστολή, διακοπή ή και τερματισμό λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου δύναται να ληφθεί με το πέρας του κύκλου εργασιών του σχολείου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά και έχουν δοθεί όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στους μαθητές του και στο λοιπό προσωπικό του σχολείου.

(3) Ο ιδιοκτήτης οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, αλλά και να παραδώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά του μαθητή και πληροφορίες ώστε να διασφαλιστεί με κάθε δυνατό τρόπο η εγγραφή του μαθητή σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο.

(4) Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητών από ιδιωτικό σχολείο σε δημόσιο σχολείο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης αναστολής, διακοπής ή και τερματισμού λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, ο Υπουργός έχει τη διακριτική ευχέρεια τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 20 για διασφάλιση της άμεσης μετεγγραφής των μαθητών σε δημόσιο σχολείο.