Αδικήματα και ποινές

40.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο:

(α) Διατηρεί ή λειτουργεί ή διευθύνει σχολείο χωρίς να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου, που διατηρείται στο Υπουργείο, ή

(β) χρησιμοποιεί τον όρο «ιδιωτικό σχολείο» ή άλλο παρόμοιο όρο χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο, ή

(γ) ενώ είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στη διοίκηση ή είναι μέτοχος και είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου και διατηρεί, λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό σχολείο, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται στις ακόλουθες ποινές:

(i) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (€50.000) ευρώ ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές∙

(ii) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), αλλά όχι μικρότερης των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή και στις δύο ποινές.

(2) Το δικαστήριο κατά την καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται κατά την κρίση του, επιπρόσθετα από άλλη ποινή η οποία προβλέπεται από το παρόν άρθρο, να διατάξει:

(α) Τη διακοπή ή την αναστολή λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου σε σχέση προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα∙

(β) την καταβολή από το πρόσωπο το οποίο έχει καταδικασθεί των εξόδων της δίκης.

(3) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού ο οποίος θα εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41, για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (€15.000) ευρώ αλλά όχι κατώτερη των πέντε χιλιάδων (€5.000) ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.