Κανονισμοί

41.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμού και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι Κανονισμοί μπορούν:

(α) Να προβλέπουν για την επιβολή δικαιωμάτων εξέτασης της αίτησης για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού σχολείου και τελών εγγραφής στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, και να καθορίζουν το ύψος των τελών και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(β) να καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός των ιδιωτικών σχολείων·

(γ) να καθορίζουν τις αρμοδιότητες, τους όρους εντολής και τα κριτήρια επιλογής των Επιθεωρητών που συμμετέχουν στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου.