Κατάργηση Νόμου

42. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 μέχρι 2012 καταργούνται στην έκταση που αφορούν στα ιδιωτικά σχολεία και τα θερινά σχολεία.