Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

43.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αναφορικά με ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων στο όνομα των οποίων εκδόθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 μέχρι 2012 πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, αρχίζει είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.